De financiën van de gemeente Roosendaal

De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Uitdaging is om het lokaal belastingdomein te herzien, om de lasten eerlijk te verdelen en transparant aan te geven wat er met de lokale belastingen gebeurt.

De verwachting is dat de lokale overheden ook in de komende periode bezuinigingen moeten doorvoeren, dan wel de komende jaren terughoudend moeten zijn in het doen van nieuwe investeringen. Hiervoor gaat de PvdA haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. De PvdA kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden. Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen.

De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend met betrekking tot het aangaan van risico’s.

We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie. De gemeente Roosendaal moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De Partij van de Arbeid streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA zet zich actief in voor – het behoud van – kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een minimuminkomen (tot 110 procent bijstandsniveau).