Wonen, wijken en dorpen

We bouwen samen met de inwoners van onze wijken en dorpen aan onze gemeente. Voor iedere wijk of elk dorp zijn wijk- en dorpsperspectieven opgesteld. Deze perspectieven vormen de basis voor de acties in de wijken en dorpen.

Het perspectief is van, voor en door het dorp of de wijk. Ze beschrijven kort en bondig de koers en de vijf belangrijkste projecten. Gericht op de middellange termijn toekomst (8 jaar), gericht op samenwerking (bewonersplatforms, buurthuizen, ondernemers, scholen, ouderen,  politie, huurders, gemeente, Aramis) en waarin iedereen een rol heeft.

De gemeente Roosendaal die de PvdA voor ogen heeft, is een Roosendaal van iedereen, waarin iedereen kansen en verplichtingen heeft. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen overal kan wonen in een woning van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Nieuwkomers en oorspronkelijke bewoners, oud en jong, rijk en arm, hoog en laag opgeleid: groepen in onze samenleving groeien eerder uit elkaar dan naar elkaar toe. Dat laten we niet gebeuren. Wij willen die groepen verbinden en zetten in op eenheid.

De beschikbaarheid van betaalbare woningen is ons belangrijkste speerpunt de komende jaren. Met name starters op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. De (financiële) positie van corporaties baart veel zorgen. Wij willen dat gemeente en corporaties samen met bewoners en ondernemers afspraken maken over welke projecten de komende jaren worden uitgevoerd. De aanpak van en investeringen in de krachtwijken blijft onze prioriteit.

We geven in Roosendaal voorrang aan renovatie, we slopen alleen als bewoners daarmee instemmen en nieuwbouw een betaalbaar alternatief biedt.

We willen dat onze gemeente gematigde leges voor levensloop bestendig verbouwen ten behoeve van particulieren hanteert. Aan het ombouwen van leegstaande kantoren tot woonruimte wordt medewerking gegeven. Starters, (midstay-)arbeidsmigranten en andere (tijdelijke) woningzoekenden krijgen daarbij voorrang.

De PvdA wil experimenteren met het geven van invloed op woningtoewijzing in eigen straat aan direct betrokkenen.

Elke wijk heeft woon-zorgarrangementen op maat, toegankelijke woningen, ontmoetingsgelegenheden en zorgvoorzieningen.

De wijken- en dorpenaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid. De wijk en het dorp zijn belangrijke ontmoetingspunten voor verschillende bevolkingsgroepen. Het blijft essentieel dat we investeren in dorpen en steden om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt.

De PvdA wil daarom geld vrij maken voor een dorpsvernieuwingfonds om te kunnen werken aan behoud van leefbaarheid in de 5 dorpskernen. Bewoners krijgen hier directe invloed op.

Ook worden wijk- en dorpsbudgetten beschikbaar gesteld waaruit bewoners in een wijk zelf kunnen kiezen aan welke activiteiten zij in hun wijk de middelen willen besteden.

We verwachten dat bewoners ook hun steentje bijdragen aan het leefbaar houden en onderhouden van de wijk. Met nieuwe instromers worden afspraken gemaakt af over de bijdrage die zij gaan leveren aan hun buurt.

In iedere wijk is een wijkcoördinator als laagdrempelig aanspreekpunt.