Werkgelegenheid

De PvdA is de partij van werk, werk, werk. Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen als de samenleving als geheel. Werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid.

Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid en is de aanjager van integratie en participatie. Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk; juist in deze tijd. Dit is onze grootste opdracht. Onze droom is voor iedereen een baan. Maar wel goed werk met een loon volgens de CAO en betrokkenheid bij het eigen bedrijf. Dat geldt ook voor arbeidsmigranten. Andersom verwachten we van het bedrijf betrokkenheid bij werknemers en de lokale samenleving. We bevorderen kennisinnovatie. Er moet meer worden geprofiteerd van de ligging van West-Brabant in de delta. Hiervoor is een grensontkennende samenwerking nodig tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs met de bereidheid van gemeenten om daarin substantieel financieel te investeren.

Daarnaast is het nodig om eveneens regionaal afspraken te maken over toegang tot de arbeidsmarkt voor bepaalde groepen zoals jongeren, 50-plussers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente moet meer gebruik maken van mogelijkheden als ‘return om investment’ en bovendien daar waar mogelijk lokale bedrijven betrekken. Bij de verkoop van bedrijventerrein dient prioriteit gegeven te worden aan bestaand (eventueel te revitaliseren) terrein en dient tevens de voorkeur gegeven te worden aan arbeidsintensieve bedrijven.

Als je rond moet komen van een laag inkomen is dat niet gemakkelijk. Sporten, elke dag warm eten kopen, een cadeautje voor een ander, hoe klein ook, is soms nauwelijks mogelijk. Voor een belangrijk deel komt dat door een gebrek aan geld. Maar het kan ook ontstaan  door een vorm van berusting en vervreemding: “wij horen er toch niet bij”. Armoede als levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk land als het onze onacceptabel. Dit vraagt om een duurzame en structurele aanpak van armoede en uitsluiting. De beschikbare rijksmiddelen dienen maximaal aan de doelgroepen ter beschikking te komen, maar ook moet er gerichter met de in Roosendaal aanwezige vrijwilligersorganisaties worden samengewerkt. Primair is daarbij het doel dat mensen ondersteund worden om hun eigen leven zelf beter op de rit te krijgen. De focus zal vooral gelegd worden op gezinnen met kinderen en op ouderen met een inkomen lager dan de AOW.