Een veilige leefomgeving

Een veilige leefomgeving is volgens de PvdA een balans tussen preventie en repressie. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het moet.

Wat de PvdA betreft is veiligheid een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige buurt kunnen mensen niet leven, kinderen niet spelen of ondernemers niet werken.

In onze gemeente is de wijkagent bekend, toegankelijk en zichtbaar. Dat betekent dat er één wijkagent per 4000 inwoners dient te zijn. Buurtbewoners weten zelf het beste wat de grootste problemen in de wijk zijn, en daarom moeten zij dat samen met hun wijkagent dichtbij huis kunnen regelen. De buurtpreventieteams draaien volop en zijn mede de ogen en oren in de wijken en dorpen. We blijven deze teams ondersteunen. Gemeente en de politie moeten hand in hand met hen de problemen in de wijk oplossen.

Burgemeester en politie moeten draaideurcriminelen voortdurend op de huid zitten en hard aan pakken. Woninginbraken, overlast en beroving  zijn echte, harde misdaden die een gigantische impact hebben op het dagelijks leven van mensen. We bestrijden deze overlast en criminaliteit. De PvdA wil ook meer maatregelen om inbraken te voorkomen. Een woninginbraak heeft grote invloed op je leven: het idee dat er iemand in jouw huis is binnengedrongen, is onverteerbaar. Tachtig procent van de dieven pleegt een inbraak omdat de buit gemakkelijk voor het grijpen ligt. Goed hang- en sluitwerk is het beste preventiemiddel. Roosendaal moet onze inwoners daarbij helpen en een deel van de kosten vergoeden. Woningcorporaties en verzekeraars kunnen daaraan meebetalen omdat zij er baat bij hebben: de schade die hiermee wordt voorkomen weegt ruimschoots op tegen de kosten.

De PvdA blijft strijden tegen huisjesmelkers en verloedering van woningen. Malafide huisjesmelkers moeten al bij een tweede overtreding een bestuurlijke boete kunnen krijgen en een beroepsverbod als zij volharden. Gemeenten gaan pandeigenaren actief aanschrijven om hun panden veiliger en schoner te maken om de gezondheid van hun bewoners te waarborgen. Handhaving is hierbij essentieel.

De drugsoverlast is ook een aandachtspunt in Roosendaal. Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS zei één op de acht inwoners van Roosendaal veel overlast te ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt.

De PvdA pleit al jaren voor een drugsbeleid waarin een balans wordt gevonden tussen preventie en repressie. Zeker gelet op de overlast en toenemende criminaliteit gepaard gaande met de illegale teelt van wiet, is het noodzaak om een andere aanpak in Roosendaal te hanteren. Drugsoverlast, drugscriminaliteit blijven we bestrijden.

Naast de repressieve aanpak is er ook sprake van preventie. Door het sluiten van de coffeeshops is een succesvol einde gemaakt aan het drugstoerisme. Dit heeft ertoe geleid dat de eerder aanwezige 12.000 drugstoeristen in Roosendaal per week, met alle overlast die dat met zich mee bracht, niet meer komen. De drugsoverlast, de illegale straathandel, is echter niet uitgebannen.

Op dit moment is  de illegale markt de grote winnaar van het huidige systeem. Dat moet anders. Wat ons betreft zal dat gebeuren op basis van een integrale aanpak, met een lokaal uitgiftepunt (coffeeshop) gebaseerd op vier pijlers:

  1. Preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan;
  2. Handhaving zodat er een stevige prikkel is om het beleid na te leven;
  3. Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop;
  4. Goede afstemming met de grensgemeenten, waaronder ook die in België.