De jeugd

Onze kinderen tellen mee, of het nu gaat om de jeugdzorg of het onderwijs, ieder kind heeft het recht om in goede omstandigheden op te groeien. Wij maken ons daar hard voor.

Gelukkig gaat het met veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties waarin er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg vooral de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. Per gezin is er één gerichte aanpak. Een integrale benadering op de terreinen AWBZ, Jeugdzorg maar ook het passend onderwijs is daarbij van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente.

Het gezin zelf is leidend bij de hulp die gevraagd wordt. Per gezin is er één contactpersoon die ondersteunt en zo nodig andere specialisten inschakelt. Professionele partners en vrijwilligersorganisaties werken met elkaar samen. Dit bij voorkeur op de plaats waar de kinderen zijn zoals scholen, verenigingen, wijken en buurten.

Er is extra aandacht voor kwetsbare gezinnen. Zo nodig wordt (tijdelijk) het gezag overgenomen.

Alle kinderen van de gemeente Roosendaal krijgen de mogelijkheid om naar de voorschool te gaan. Op de voorschool dient er standaard aandacht te zijn voor de ontwikkeling van taal en sociale vaardigheden. Daarbij dient er een doorlopende leerlijn te zijn met het basisonderwijs. Ouders worden aangespoord om kinderen deel te laten nemen aan de vroeg- en voorschoolse educatieactiviteiten.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt waar je woont. De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen zal bijzonder onderwijs noodzakelijk blijven.

Kinderen van nieuwkomers zoals arbeidsmigranten en vluchtelingen dienen extra aandacht te krijgen zodat ze snel kunnen meedoen. Samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de school en het onderwijs vinden wij belangrijk, de gemeente heeft hierin een stimulerende rol.