Door op 9 mei 2016

Zorggeld naar de zorg!

Sinds 1 januarí 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO/AWBZ, jeugdzorg en participatiewet. De PvdA heeft altijd ook aangegeven dat de taken van de overheid in het sociale domein het beste kunnen worden uitgevoerd door die overheid die het dichts bij de burger staat, de gemeente.

Sommige politieke partijen in Roosendaal hebben grote moeite met de decentralisaties, neem de SP die altijd heeft aangegeven grote problemen te hebben en te houden met de snelheid van invoering en vooral met de korting op de budgetten die het kabinet de gemeenten heeft opgelegd.

Uit recente berichtgeving van onder meer Binnenlands Bestuur blijkt dat gemeenten fors over houden op zorg. Veel gemeenten houden geld over binnen het sociaal domein over 20L5 dan eerder is begroot. Met name op de WMO wordt geld overgehouden. Roosendaal laat over eerdere jaren deze trend ook al zien. De PvdA ziet graag dat het overschot binnen het sociaal domein ook weer wordt ingezet binnen het sociaal domein in Roosendaal. Denk aan maatwerk binnen de Jeugdzorg, adequate huishoudelijke hulp, het aanpakken van de (jeugd)werkloosheid en werk maken van beschut werk.

De PvdA heeft hierover onlangs vragen gesteld aan het Roosendaals college van B&W. In het antwoord van het college werd aangegeven dat de zorgtaken in Roosendaal in 2015 op geen enkele manier tot tegenvallers hebben geleid. Excessen hebben zich niet voorgedaan. Alle herindicaties zijn achter de rug en de overname van taken door de gemeente heeft niet of nauwelijks geleid tot klachten of bezwaarschriften.

Voor invulling van eventuele overschotten doet het college voorstellen bij de vaststelling van de jaarrekening. Wat de PvdA betreft behouden we de middelen voor het sociaal domein, niet oppotten en op de plank laten liggen, maar geld waarvoor het is, ook besteden aan de zorg.