Door op 14 oktober 2016

Wordt het Roosendaalse stadskantoor gerenoveerd?

Wethouder Lok (VVD) berichtte afgelopen week dat het stadskantoor gevestigd blijft op Stadserf, maar wel nodig moet worden aangepakt. Het is de bedoeling dat het huidige pand een duurzame renovatie ondergaat. Een opvallend bericht nu hij in 2014 nog aangaf dat uiterlijk 1 januari 2018 het huidige stadskantoor gesloopt moet zijn.

Middels een interpellatie vroeg D66 aandacht voor dit onderwerp, waarbij de PvdA van belang acht dat de gemeenteraad adequaat, tijdig en volledig worden geïnformeerd. Zeker nu blijkt dat het college van B&W totaal nog geen idee heeft wat de renovatie gaat kosten, of alternatieven haalbaar zijn en wat het tijdspad is om te komen tot een duurzame renovatie.

Daarbij staat voor de PvdA ook voorop dat de gebiedsontwikkeling van Mariadal en omgeving nog steeds tot uiting komt. In het door de gemeenteraad vastgestelde rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’ is opgenomen dat de herontwikkeling van Mariadal en omgeving, Roosendaal een attractie geeft van bovenregionale betekenis. Het past ook in de tijdgeest van zingeving en gezond willen leven. Het heeft een autonoom trekkende kracht, geeft allure aan het imago van de stad en maakt Roosendaal ‘grootser’ (mentaliteit/cultuur). Voor de Roosendalers zal een verborgen schat toegankelijk worden. De provincie Brabant en gemeente Roosendaal een convenant hebben gesloten over Mariadal om dit kloostercomplex en de omgeving terug te geven aan de stad en aan te sluiten op de compacte binnenstad. De tuinen van Mariadal een wezenlijke rol spelen als basis voor groen, gezondheid, verbinden (station en stad) en voor de verbouw van regionale producten van hoge kwaliteit. Om deze ‘diamant’ in de setting van de binnenstad te plaatsen is verbinding daarmee noodzakelijk.

Dankzij een interventie door de burgemeester werd wethouder Lok weer eens “gered”. Er komt een raadsdebat waarbij de gemeenteraad vooraf alle relevante informatie zal ontvangen, dan de enkel tot nu toe uitgegeven raadsmededeling, om een juiste afweging te maken of de keuze van het college van B&W om het stadskantoor niet te verplaatsen een juiste keuze is.

Achtergrond

 

Uitgangspunt: De binnenstadsorganisatie (met wethouder Lok namens het college van B&W) heeft als taak om de koers en richting uit het door de raad vastgestelde rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’ te bewaken en die gedachte uit te voeren.

  • Al voor de binnenstadsplannen een gebiedsvisie Mariadal opgesteld. (2010)
  • Samenwerkingsovereenkomst gemeente en eigenaar provincie: afspraken over taken en rollen. Gemeente geen opdrachtgever, geen regisseur, geen eindverantwoording. Enkel een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. (2012)
  • Sloopkogel voor stadskantoor Roosendaal (2014)
  • Visievorming / marktconsultatie / financiele haalbaarheid zou in het 1e kwartaal 2016 worden gepresenteerd.
  • Plannen Mariadal en omgeving gaan door. Wordt niets gezegd over renovatie Stadskantoor (antwoorden VLP april 2016).
  • Kloostertuin toegankelijk maken en exploitant vinden Mariadal. De provincie is eigenaar van dit gebied en heeft de regie over de aanpak. (berichtgeving aan de Commissie Binnenstad juli 2016).
  • Stadskantoor wordt duurzaam gerenoveerd (oktober 2016).