Door op 29 juni 2015

Wijkteams van belang in Roosendaal

In de wijken Kroeven, Langdonk, Kalsdonk en Westrand zijn wijkteams opgericht. Hierin wordt door medewerkers van de gemeente, Traverse (welzijnswerk) en woningbouwcorporatie Aramis AlleeWonen samengewerkt met bewoners.

Sinds eind 2012 is met de teams van Kroeven, Langdonk en Kalsdonk proefgedraaid en zijn inmiddels ook echt van start gegaan. In Westrand is men al sinds 2010 bezig met Vice Versa.

De doelen zijn het versterken van de leefbaarheid en het ondersteunen van bewoners bij het inzetten van “eigen kracht”. De belangrijkste opdrachten voor de wijkteams zijn maximale burgerparticipatie en minimale bureaucratie. Korte lijnen en snelle actie moeten leiden tot eerder ingrijpen. De verwachting is dat zo met minder kosten meer bereikt kan worden.

Deze wijkteams zijn ook van belang in het kader van de drie decentralisaties (Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet) in het sociale domein. Belangrijke doelen van de decentralisaties en de inzet van de wijkteams komen veel met elkaar overeen, zoals het vergroten van de zelfredzaamheid van de burgers (door inzet familie en vrijwilligers ). Er wordt ingezet op preventie en vroegsignalering om erger te voorkomen. Ook een heel belangrijk gezamenlijk doel is een afname van de bureaucratisering.

Juist omdat voor 2016 de transformatie van deze drie beleidsvelden een feit moeten zijn (waarbij ook nog een forse korting op de Jeugdzorg zit), is het van belang dat juist wijkteams goed functioneren. Transformatie betekent een verandering van werkwijzen en verantwoordelijkheden. Niet de overheid, maar de samenleving zelf is aan zet bij de organisatie van en deelname aan publieke voorzieningen. Hierin heeft de overheid, dus de gemeente, een belangrijke rol om transformatie mogelijk te maken. Er wordt immers uiteindelijk meer van de samenleving verwacht en dat de samenleving samen met de overheid signalen van onze inwoners goed oppakt en oplost.

De afgelopen weken heeft de PvdA daarom ook gesproken met mensen uit de wijken waar de wijkteams actief zijn en heeft gesignaleerd dat nog niet alles naar behoren verloopt. Vooral de afname van bureaucratisering lijkt een doelstelling die moeilijk is te halen. Papierwerk en overleggen lijken vermeerderd te zijn, in plaats van minder. Dit lijkt dan weer een negatief effect te hebben op de andere doelen die de inzet van wijkteams moeten bewerkstelligen. De PvdA hecht erg veel waarde aan deze wijkteams, vandaar ook dat we hiervoor aandacht vragen. Het is juist ook de bedoeling dat de wijkteams in onze gehele gemeente actief worden.

Ook hebben we kennis kunnen nemen van het bericht dat de vrouwenopvang Susan Rose op 1 januari 2016 waarschijnlijk haar deuren zal sluiten in Roosendaal. Het is de bedoeling dat sociale wijkteams gaan zorgen voor vroegtijdige signalering zodat situaties niet uit de hand lopen en de wijkteams ook dit soort lastige kwesties oplossen.

In de Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Allee Wonen en Traverse is afgesproken dat de wijkteams zelf voor 1 januari 2016 een evaluatie opstellen. Dat is naar ons idee vrij laat. Er is dan geen tijd meer om bij te sturen. De PvdA is van mening dat eind 2015 alle activiteiten zo optimaal mogelijk moeten functioneren voordat de transformatie een feit is.

Over de wijkteams hebben we daarom een aantal vragen gesteld aan het college van B&W. Deze vragen worden in de Commissie Bestuur behandeld.