Door op 29 maart 2016

Voorschoolse voorzieningen: ‘Wethouder hak eens knopen door’

Op 4 november 2015 heeft de gemeenteraad, mede op initiatief van de PvdA, de motie ‘Kinderen verdienen de beste start’ aangenomen. De PvdA pleit al jaren voor meer samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen.

In deze motie is het college van B&W opgedragen om:

  1. Om zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor vóór 15 februari 2016 te komen met verschillende scenario’s voor voorschoolse educatie en opvang voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar.
  2. Bij de verschillende peuterscenario’s rekening te houden met de positie van de scholen in de kleine kernen.
  3. Bij deze scenario’s partners zoals de kinderopvang, het primair onderwijs en het peuterspeelzaalwerk te betrekken.
  4. Bij een positieve evaluatie van alle initiatieven waar nu de verbinding is tussen onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk het vormen van meer IKC’s te stimuleren.

Op 2 februari 2016 ontving de gemeenteraad een raadsmededeling dat de verantwoordelijk wethouder, wethouder Verbraak, meer tijd nodig had om uitvoering te geven aan de motie. Reëel hierbij is medio mei/juni 2016. Zodat er voor de zomervakantie nog een besluit genomen kan worden en er het nieuwe schooljaar met een nieuwe werkwijze gewerkt kan gaan worden, aldus de wethouder.

Nu ontvingen we op 22 maart 2016 een memo dat de wethouder aan het bericht van 2 februari 2016 hij wil toevoegen dat de scenario’s met betrekking tot een voorziening van “alle” peuters gekoppeld zal worden aan de procedure van de kadernota.

De behandeling van de kadernota zal echter pas plaatsvinden op 14 juli 2016.

In de krant, BNDeStem van 26 maart 2016, lezen we dat door deze handelswijze van de wethouder er uitstel is voor wat betreft de overdracht van het peuterspeelzaalwerk aan de besturen van het basisonderwijs. Niet met de start van het nieuwe schooljaar is alles klaar, maar er is sprake van uitstel tot 1 januari 2017.

De PvdA acht dit onbegrijpelijk. De basisscholen en het peuterspeelzaalwerk hebben immers al een officiële kick-off gehad m.b.t. de overdracht en leraren van het basisonderwijs zijn al in gesprek met de peuterspeelzaalleiders om een soepele overdracht te realiseren. Niets staat in de weg, lijkt ons, om de daadwerkelijke overdracht met de start van het nieuwe schooljaar mogelijk te maken.

In de motie van vijf maanden geleden is verzocht om een aantal scenario’s. Als de gemeenteraad die pas in juli 2016 krijgt voorgelegd is het weer de vraag wanneer de gemeenteraad over deze scenario’s een besluit zal nemen. De deadline van februari werd al niet gehaald, de nieuwe deadline van mei/juni wordt niet gehaald en nu zou er iets in juli 2016 worden gepresenteerd. Wij vragen ons af wanneer deze wethouder nu eens knopen durft door te hakken. Als het onderwijs structurele financiële garanties wenst te ontvangen van de gemeente, dan moet de wethouder dit wat ons betreft dan ook aangeven. Immers de scenario’s die gevraagd worden door de gemeenteraad zullen ook financiële consequenties hebben.

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld aan de wethouder:

  1. Wat is de nieuwe reden van uitstel?
  2. Acht u uitstel en uw handelen een vorm van behoorlijk bestuur, ook jegens de betrokken partners die hopen op een goede start van het schooljaar?
  3. Wat is er nodig om alsnog tijdig tot een besluit te komen, zodat de overdacht m.i.v. het nieuwe schooljaar 2016-2017, alsnog gerealiseerd kan worden?