Door op 20 mei 2014

Nog geen vervolgafspraken Akkoord op Hoofdlijnen Stadsoevers

Op 16 maart 2012 is het Akkoord op Hoofdlijnen Stadsoevers ondertekend door de gemeente Roosendaal en de marktpartijen Proper Stok Ontwikkelaars en Bouwfonds Ontwikkeling. Het Akkoord op Hoofdlijnen Stadsoevers was een tussenstap om te komen tot nieuwe bindende afspraken.

In de 2e bestuursrapportage 2013 geeft het college van B&W aan dat de onderhandelingen m.b.t. het Akkoord op Hoofdlijnen Stadsoevers met de marktpartijen nog steeds gaande zijn. In overleg met de marktpartijen is besloten de casus ter toetsing op het onderdeel staatssteun voor te leggen aan de Europese Commissie. De procedure hiertoe is in gang gezet.

In de Commissie Bestuur geeft de verantwoordelijk wethouder Theunis aan dat de gesprekken met de marktpartijen moeizaam verlopen. Wethouder Theunis zegt toe de raad voor het einde van het jaar te informeren over de uitkomst en consequenties van de gesprekken met de marktpartijen Stadsoevers.

Dit is niet gebeurd en in de Commissie Bestuur van 22 januari 2014 geeft wethouder Theunis aan dat het inderdaad niet op tijd is gelukt om de gemeenteraad te informeren, maar dat meer informatie wel over een paar weken zal volgen.

In de Commissie Bestuur van 26 februari 2014, op vragen van de PvdA, herhaalt wethouder Theunis deze boodschap.

Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder na het sluiten van het Akkoord op Hoofdlijnen Stadsoevers. De PvdA heeft nu opnieuw dit dossier voorgelegd aan aan het college van B&W:

1. Zijn de gesprekken inmiddels afgerond en zijn er nieuwe bindende afspraken met de marktpartijen gemaakt?

2. Zo ja, wat zijn de (financiële) consequenties?

3. Zo niet, wat is het probleem en kunt u, in het licht van het rapport Necker van Naem over Stadsoevers, de kritische factoren (bijv. tijd, geld, kwaliteit, organisatie, beïnvloedingsmogelijkheden voor de gemeente in het welslagen van de afspraken uit het Akkoord op Hoofdlijnen Stadsoevers, verbonden risico’s)inzichtelijk maken?

Uit de antwoorden blijkt dat er nog geen afspraken zijn gemaakt en dat de gemeente nog steeds in gesprek is. In juni wordt de gemeenteraad nader geinformeerd.