Door op 13 oktober 2013

Verkeersveiligheid in Roosendaal

Eind maart hebben we aan het college van B&W van Roosendaal gevraagd of zij bereid waren om een inventarisatie te maken met o.a. de wijk- en dorpplatforms over de locaties waar bewoners de snelheid van het verkeer ervaren als te hard en hieropvolgend gepaste maatregelen te nemen. We hebben toen ook een oproep gedaan aan onze inwoners om locatie te vermelden.

Het college van B&W vond een inventarisatie niet nodig, men beschikte al over de gegevens en hadden een goed contact met de wijk- en dorpplatforms en de wijkagenten. De gemeente heeft een planning om controles uit te voeren.

Begin november zal de gemeenteraad een besluit nemen over het aanleggen van een rotonde op het kruispunt Spectrum-Rucphensebaan. Een locatie die ook voorkomt op de lijst van verkeerssituaties die we van diverse bewoners hebben ontvangen. Reeds in 2007 heeft de PvdA fractie toenmalig wethouder Lok verzocht om te komen tot een aanpassing van de verkeerssituatie op deze locatie.

Naast het kruispunt Spectrum-Rucphensebaan hebben we de volgende locaties doorgekregen van inwoners en bewonersplatforms:

–          Thorbeckelaan: landbouwverkeer die de Thorbeckelaan als kortse route gebruiken, met snelheden richting de 50 km/h;

–          Thorbeckelaan, vorig jaar reeds een ongeval met een dodelijk verkeersslachtoffer.

–          Klein Brabant, aansluiting Willem Dreesweg – Bergrand en Willem Dreesweg – Klein Brabant.

–          Willem Dreesweg – Kennedylaan, richting bocht bij Klein Brabant: racebaan, vooral na 23.00 uur.

–          Kroevenlaan, te hard rijden.

–          Van Beethovenlaan en met name in het twee baansdeel tussen stoplichten Strausslaan en snelweg en omgedraaid wordt gebruikt als racebaan. Nadat het stoplicht op groen springt wordt er door automobilisten en motorrijders, omdat wellicht de tweebaans(snel)weg er toe uitnodigt geracet om als eerste “uit de startblokken” te komen en als “winnaar” bij de snelweg aan te komen. Dit veroorzaakt erg veel geluidsoverlast in onze wijk, verzoek tot handhaving maximumsnelheid van 50 kilometer.

–          Heijbeeksestraat in de bebouwde kom van Nispen. Metingen geweest in 2012, snelheid van 65 km/h ipv 30 km/h. Na het plaatsen van een drempel (plateau ) ter hoogte van de ingang van sportpark de Wallen is de overlast alleen maar groter geworden. De snelheid is niet gedaald en nu hoort men het klappen van de autoschokdempers als zij over de drempel rijden: snelheidscontroles / handhaving / maatregelen.

–          Klachten over 30 km/h zones: Van Gilselaan, Dr. Schaepmanlaan, Norbartlaan – Eikenlaan, Burgerhoutsestraat, Strausslaan, St. Josephstraat. Te hard gereden.

–          Hulsdonksestraat / risico voor fietsers / kinderen / de Blokwei (Boulevard Antverpia.

–          Kalsdonk, diverse locaties: Spoorstraat, Gastelseweg, Chr. Huygenstraat, Zwaanhoefstraat en Bredasebaan.

–          Bergrand.

Verkeerswethouder Verbraak heeft aangegeven geen expliciete verkeerskundige criteria te hanteren om te komen tot aanpassing van een verkeerssituatie. In relatie tot het raadsvoorstel om een rotonde aan te leggen op het kruispunt Spectrum-Rucphensebaan speelt het aantal en ernst van de ongevallen een belangrijke rol, aldus de wethouder. De wethouder gaf aan dat ook signalen uit bijvoorbeeld wijken of dorpen (wijkgericht werken) voor de gemeente overwegingen kunnen zijn om een verkeerssituatie te wijzigen. Als het gaat om de fysieke uitwerking van de verkeerssituaties / kruispuntoplossingen in relatie tot duurzaam veilig hanteren zij zo veel mogelijk de landelijke aanbevelingen cq. richtlijnen van het CROW. Een rotonde is de meest veilige en duurzame oplossing voor deze specifieke situatie.

Gelet op het voorgaande heeft de PvdA de lijst van verkeerssituaties voorgelegd aan de verkeerswethouder met het verzoek aan te geven of deze situaties bij de gemeente bekend zijn en welke maatregelen hierop worden genomen (bijvoorbeeld controles, aanpassing verkeerssituatie). De wethouder zal de gemeenteraad uiterlijk eind november hierover nader informeren.