9 juli 2015

Van jaarstukken 2014 tot het bibliotheekwerk in Roosendaal

De PvdA fractie heeft de laatste raadsvergadering gehad voor het zomerreces. De vergadering stond in het teken van o.a. de jaarstukken 2014, het groenfonds en de bestuursrapportage 2015.

Bestuursrapportage 2015

De PvdA ging akkoord met wijzigingen in de begroting 2015 van de gemeente Roosendaal. In de bestuursrapportage 2015 laat het college zien hoe het staat met de uitvoering van de begroting 2015 tot 1 juni van dit jaar en of er wijzigingen nodig zijn. Het college stelt op basis van de rapportage een paar wijzigingen voor.

We dienden wel samen met de SP een motie in over een onderzoek naar de bereikbaarheid en tevredenheid over de hulp in het huishouden (WMO), omdat ieder jaar er een flink overschot is op het gemeentelijk budget. Deze motie kreeg een meerderheid.

Als PvdA vroegen we ook, samen met D66, GroenLinks, de Nieuwe Democraten en de VLP aandacht voor het bibliotheekwerk. Verantwoordelijk wethouder Verbraak heeft deze motie tot op heden niet uitgevoerd, maar ondertussen wel aangegeven toch vanaf 2016 en verder jaarlijks € 250.000,- te willen bezuinigen. Met een motie wilden we bereiken dat dit niet doorgaat en dat recht  wordt gedaan aan het geschetste alternatief van de bibliotheek (VANnU), de opmerkingen van alle fracties over dit onderwerp de afgelopen maanden, waarbij met name een kleinere kernvestiging, de bibliotheek op school, de aanpak laaggeletterdheid en volwaardige voorzieningen met voldoende service in onze wijken en dorpen centraal staan en de beleidsuitgangspunten van de gemeente Roosendaal. Hierbij past een realistisch subsidieplafond, die wellicht niet voorziet in een jaarlijkse bezuiniging van € 250.000,-. Helaas bleven de coalitiepartijen Roosendaalse Lijst, CDA, VVD en SP achter de wethouder staan.

We hebben kunnen instemmen met het raadsvoorstel over de jaarstukken 2014. Financieel laat 2014 een klein plusje zien, maar maatschappelijk staan we voor een grote uitdaging de komende jaren in Roosendaal, zo laat 2014 ons zien. Er zijn goede resultaten behaald bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van de woonagenda, de deelname van buurtpreventie en de plannen voor de binnenstad.

Zorgen maakt de PvdA zich over de economische positie van Roosendaal. 2014 laat zien dat het huidige college weinig heeft gedaan. De werkgelegenheid is afgenomen, het gebruik van de bijstand is toegenomen en voorstellen om het tij te keren zijn nog niet gepresenteerd.

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Dan kun je denken aan de GGD, de Veiligheidsregio, Belastingsamenwerking, Omgevingsdienst, etc. De besturen van deze regelingen hebben hun begroting voor volgend jaar ingediend. De raad stemde in met bijna alle begrotingen van de in het voorstel opgenomen gemeenschappelijke regelingen. De begroting van de Omgevingsdienst kan alleen op instemming rekenen als de dienst aan een aantal voorwaarden gaat voldoen. Dit was de inhoud van het amendement dat was ingediend door alle fracties en dus unaniem door de raad is aanvaard.

De PvdA vroeg bij de voorstellen van de WVS-groep en het Werkplein Hart van West-Brabant aandacht voor de kwaliteit van dienstverlening en de menselijke maat. Hierin kreeg het enkel steun van D66, SP en de VLP. Voor ons dient niet leidend te zijn om enkel boekhoudkundig naar deze regelingen te kijken door continue als gemeente te herhalen dat er binnen de Rijksbudgetten moet worden gebleven. Leidend is de kwaliteit, de dienstverlening en de mensen die centraal staan.

Groenfonds Roosendaal

Als inwoners of anderen in het buitengebied iets willen gaan bouwen of aanpassen, moet de gemeente meestal goedkeuring geven. Is die goedkeuring afgegeven, dan betaalt de initiatiefnemer vervolgens een bedrag ter compensatie. Compensatie voor de kwaliteit van het landschap. Het college stelde de raad voor om deze geldbedragen te storten in een Groenfonds. De raad is akkoord, maar ging nog een stapje verder: alle fracties – onder aanvoering van de VLP – dienden gezamenlijk een amendement in. Het college krijgt daarmee raadsbreed de opdracht om deze gelden inderdaad in te zetten voor kwaliteitsverbetering van het landschap, maar dan duidelijk gekoppeld aan het gemeentelijk landschapsbeleidsplan.

Tot slot werden drie voorstellen zonder bespreking vastgesteld. De voorzitter van de raad ‘hamerde’de volgende drie voorstellen af:

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan Boulevart 83-85 in Roosendaal voor het realiseren van zes appartementen Bestemmingsplan Westelaarsestraat 54 Bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal-Nispen

Hamerstukken zijn raadsvoorstellen die in de raadscommissie, volgens de fracties, voldoende zijn besproken. Deze voorstellen krijgen de instemming van de raad in de raadsvergadering, zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.

Alle raadstukken zijn hier te vinden.

Nu het zomerreces start zit de PvdA niet stil. Zo zijn er volgende week nog een aantal bijeenkomsten over de nieuwe Centrumring binnenstad, het Economisch Actieplan en de Jongerenraad en gaat de PvdA de straat op met de fietsenquête.