Door op 3 juli 2014

Van burgerraadsleden tot goed nieuws voor Nispen!

Woensdagavond 2 juli had de gemeenteraad van Roosendaal zijn laatste vergadering voor het zomerreces. Van het instellen van burgerraadsleden tot goed nieuws voor Nispen. Zoals altijd een gevarieerde agenda.

In het vragenhalfuur vroeg de PvdA aandacht voor de korting op het bibliotheekwerk. Een onaangename verrassing van een extra bezuiniging van € 250.000,- door wethouder Verbraak (CDA), wat ons betreft nog niet definitief. Na het zomerreces zal dit andermaal op de politieke agenda komen.

De PvdA was verder akkoord met de aankoop van het pand aan de Kade, de voormalige EKP. Wethouder Theunis (Roosendaalse Lijst) gaf aan dat de aankoop wenselijk is en vooral strategisch is voor de verdere ontwikkeling van Stadsoevers en het Kadeplein. De PvdA gaf aan het van belang te vinden dat er in september dan ook duidelijkheid moet zijn over de afspraken met de partners zoals de vastgoedontwikkelaars over de toekomst van de plannen in dit gebied.

De jaarstukken 2013 was voor onze fractie een hamerstuk nu we al in de Commissie Bestuur hadden opgemerkt dat de vorige coalitie (Roosendaalse Lijst – CDA – PvdA) de vorige bestuursperiode goed hadden afgesloten. Een opvallend punt was wel het overschot inzake de WMO-gelden voor o.a. de hulp in het huishouden. Dit zien we nu ook terug bij de 1e bestuursrapportage 2014. Via de bestuursrapportage informeert het college van B&W de gemeenteraad twee keer per jaar over de realisatie van de begroting. In deze rapportages staan ook financiële afwijkingen vermeld, die niet waren voorzien toen de begroting werd opgesteld. De PvdA stipte aan dat er nader gekeken moet worden naar het WMO beleid, zie bijvoorbeeld de recente berichtgeving over Thebe. Fractievoorzitter Michael Yap sprak hier nog over met wethouder Polderman (SP) en dit wordt vervolgd.

Bij de behandeling van de begrotingen 2015 gemeenschappelijke regelingen heeft de PvdA een amendement ingediend over het Regiofonds. Dit amendement werd unaniem aangenomen.

Er was ook goed nieuws voor het onderwijs in Nispen. De basisschool de Linde kan worden gerevitaliseerd. De revitalisering omvat onder andere het vervangen van het dak en voorzieningen t.b.v. verbetering van het binnenklimaat. Wel gaf de gemeenteraad aan dat het Katholiek Primair Onderwijs zich maximaal dient in te spannen om te komen tot duurzaamheids- en energiemaatregelen. De PvdA vroeg ook nog aandacht voor alle scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wij maken ons met name zorgen over de duurzame financiering van de onderwijshuisvesting. De gemeenteraad krijgt hier nog in 2014 informatie over.

De gemeenteraad nam verder unaniem een motie aan van de VVD om wethouder Verbraak op te dragen om de besluitvorming over de huisvesting van muziekdocenten in De Suite uit te stellen tot 1 oktober. Het bleek dat dit proces niet goed was verlopen en dat de docenten afgelopen week pas hebben gehoord onder welke voorwaarden ze eventueel ruimtes kunnen huren in De Suite en dat ze ook nog deze week uitsluitsel moesten geven. De gemeenteraad vond deze handelswijze niet acceptabel van de wethouder en de belanghebbenden krijgen nu langer de tijd om tot overwogen keuzes te kunnen komen. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd na 1 oktober a.s.

Het meest opvallende voorstel van de avond was het kroonjuweel van D66. Het initiatief van burgerraadsleden. Met uitzondering van het CDA en de SP stemden we in met het toelaten van burgerraadsleden. Dat betekent dat nog dit jaar iedere fractie in de gemeenteraad kan worden bijgestaan door maximaal twee burgerraadsleden. Dus meld u bij ons aan.

Verder werden onderstaande punten zonder nader debat in de raadsvergadering afgehamerd. 1. Aankoop eigendommen Borchwerf II veld B.

2. Rekenkameronderzoek risicomanagement.

3. Vaststellen economische activiteiten in het algemeen belang Wet Markt en Overheid.

Alle stukken kunt u hier raadplegen.

De gemeenteraad gaat op 27 augustus weer aan het werk; dan staat een beeldvormende bijeenkomst op de raadskalender. De PvdA werkt uiteraard de komende zomer gewoon door. We zijn altijd bereikbaar.