7 november 2018

Uitdagend, solide en realistisch

De kernwoorden van de gemeentebegroting 2019 zijn ‘uitdagend, solide en realistisch’. Woorden waar onze fractie zich bij aan kan sluiten. Tijdens de 1e Begrotingsraad hebben we wel onze teleurstelling uitgesproken, net als veel andere partijen in de gemeenteraad, dat de ambities in het Bestuursakkoord tot op heden niet zijn vertaald door het college van B&W in concrete plannen.

De programmabegroting 2019 is een mooie gelegenheid om een eerste tussentijdse balans op te maken. Tot op heden is het stil van de zijde van het college van B&W. Een ambitieus Bestuursakkoord op het terrein van onder meer Duurzaamheid, Onderwijs, de Economie & Arbeidsmarkt en Veiligheid. We zien echter nog weinig tot geen nieuwe plannen. Het Bestuursakkoord spreekt over ambities voor de komende vier jaar, dat kunnen we dus nu al reduceren tot twee, of hooguit drie jaar. Het college van B&W erkent dit ook, er is geen nieuw beleid.

De drie besluitvormende raadsvergaderingen die we als gemeenteraad hebben gehouden sinds de gemeenteraadsverkiezingen hebben als ‘hoogtepunten’ opgeleverd dat het voorstel om zonneparken in Roosendaal te realiseren voorlopig is ingetrokken door het college van B&W, alsmede het omstreden voorstel om te komen tot een tankstation op de Meeten II en dat de portefeuillehouder WMO is opgezadeld met een zeer ingewikkelde opdracht om de huishoudelijke hulp bij het huishouden op orde moet krijgen, zowel inhoudelijk als financieel, door slechte keuzes van het vorige college van B&W. Het grootste nieuws is natuurlijk het aangekondigde afscheid van onze burgemeester, wat ons voor de uitdagende opdracht stelt om komend jaar een nieuwe burgemeester te vinden die past bij Roosendaal.

Zit de gemeenteraad dan verder stil en geeft het onvoldoende opdrachten mee aan dit college van B&W? Geenszins, de PvdA, en vele andere partijen in deze gemeenteraad hebben opgeroepen tot actie als het bijvoorbeeld gaat om te komen tot een arbeidsmarktagenda, een actieprogramma duurzaamheid en een nieuw beleid t.a.v. afvalinzameling. Het college van B&W gaf tijdens de 1e Begrotingsraad aan dat dit nog volgt, volgend jaar…

Daarnaast is de PvdA bijzonder content met het feit dat Roosendaal, mede op initiatief van onze fractie, zich heeft aangesloten bij de campagne Regenbooggemeente, aardgasvrij Westrand, een impuls voor de openluchttheaters, een jaarlijkse nostalgische kermis in Roosendaal als uitvloeisel van het mooie feestjaar Roosendaal750, Roosendaal kinderpardongemeente en natuurlijk komend jaar werk maken van een verkeersontsluiting Tolberg. Een mooi resultaat van het werk in de eerste maanden van deze raadsperiode.

Dan komen we terug bij deze begroting. Een begroting die wij hebben beoordeeld aan de hand van onze uitgangspunten: rechtvaardig, duurzaam, solidair.

Voor 2019 een uitdagende ambitie. Met de focus op de zogeheten ‘Onvermijdelijke lasten’ ziet de PvdA graag dat het college van B&W zich zal houden aan de eigen opgelegde strenge begrotingsdiscipline en het principe ‘geen plan, geen geld’. Wat ons betreft vloeien daarom een aantal geoormerkte gelden als in de begroting 2019 opgenomen terug in een te vormen Investeringsfonds. Dit Investeringsfonds kan dan ingezet worden voor concrete plannen, die de gemeenteraad mee zal geven aan het college van B&W ten behoeve van de Kadernota 2020.

Gelden die wat ons betreft beschikbaar zijn voor het Investeringsfonds zijn:

 • het overschot voor 2019;
 • het nog niet noodzakelijke structurele extra budget voor Cultuur (€ 100.000,-);
 • een verlaging budget binnenstadsdirectie (€ 100.000,-),
 • de dekking voor 2020 uit de risicoreserve sociaal domein (€ 1.200.000,-)
 • opheffing van de Bestemmingsreserves Courage (€ 25.053,-) en Investeringsimpulsen (€ 37.337,-).

Verder heeft de PvdA ook een wensenlijst als het gaat om de voorliggende begroting. Het gaat om de volgende initiatieven:

 1. Continuering Care Innovation Center.
 2. Roosendaal op weg naar een Rookvrije Generatie.
 3. Duurzaamheid: ‘Groene daken-subsidie’ + Impuls Ruimtelijke Adaptatie (tegels eruit, planten erin, Operatie Steenbreek).
 4. Aanpak woonlasten, terugbrengen naar het landelijk gemiddelde.
 5. Werken moet lonen, voorkom de armoedeval.
 6. Een Regionaal Mediafonds.

Die komen aan bod tijdens de 2e Begrotingsraad op 8 november 2018, waarbij we onder meer ook steun zullen geven aan initiatieven op het gebied van extra middelen voor Toezicht en Handhaving, ‘Rent a Cop’ en Roosendaal Studentenstad.

Tot slot, een oproep aan het college van B&W, onze dagelijkse bestuurders: Aan de arbeid a.u.b. Aan de slag voor een Roosendaal voor iederéén!