Door op 10 mei 2017

Theaterhuis Roosendaal duurzaam verankeren in Stadsoevers

Onlangs is het voltallige gemeentebestuur uitgenodigd door de gebruikers van het Theaterhuis Roosendaal, waaronder Theaterwerkplaats Tiuri en de Stichting DrieMaalPlankenkoorts, om kennis te nemen van de plannen van de gebruikers van het Essentgebouw aan het Kadeplein 4 en de unieke sfeer te proeven van het Theaterhuis.

De fracties van de PvdA en het CDA hebben hier gebruik van gemaakt en kunnen constateren dat deze culturele hotspot een verbinding maakt met Roosendaal en in het bijzonder de nieuwe wijk Stadsoevers.

Wethouder Theunis heeft over Stadsoevers aangegeven dat we deze wijk met z’n allen maken en dan is er veel mogelijk. Stadsoevers is volgens de wethouder een wijk van ondernemers en pioniers. Een wijk voor nieuwsgierige mensen. Die durven en doen. Mensen die samen stroomopwaarts gaan.

Wij menen dat het Theaterhuis met de locatie aan het Kadeplein duurzaam verankerd dient te worden in Stadsoevers.

Diverse gebruikers delen het gebouw en het Theaterhuis Roosendaal zou graag hun concept, gericht op cultuurbeleving, cultuurparticipatie en cultuureducatie, verder willen vormgeven op een structurele en duurzame wijze. Uiteraard is het daarbij van belang dat er duidelijkheid komt over de huisvesting voor de toekomst.

Het Essentgebouw is tot op heden opgenomen in de ontwikkelportefeuille binnen het gemeentelijk vastgoed. Het Essent-gebouw is oorspronkelijk in gebruik gegeven aan Theaterwerkplaats Tiuri zonder dat daaraan een beleidsmatige afweging aan ten grondslag heeft gelegen. Door de vaststelling van de Cultuurnota is er nu wel beleidsmatig een reden om het Essentgebouw als culturele hotspot te duiden en dus van de ontwikkelportefeuille te onttrekken en duurzaam beschikbaar te houden voor maatschappelijke activiteiten, mede naar het voorbeeld van het gebouw Pius X. Inmiddels zijn er vele gebruikers actief in het Essentgebouw en dit aantal kan alleen maar groeien als er duidelijkheid is over de toekomstbestendigheid van deze locatie.

Daarbij is ook van belang dat in het ontwerp-bestemmingsplan Stadsoevers het Essentgebouw aangeduid wordt als een karakteristiek na oorlogs gebouw ontworpen door de Roosendaalse architect Jacques Hurks. Het is door zijn verschijningsvorm en positionering een belangrijke wand voor het Kadeplein en dient dus ook gehandhaafd te blijven. Aan de achterzijde liggen kansen om het woonblok te voltooien en het een voorkant aan de Molenbeek te geven. Hierdoor gaat het blok de nieuwe poort vormen tussen Kade en Wipwei.

Tot slot is nog relevant dat in raadsmededeling 47O-2016 ‘Proeftuin PiusX & huisvesting maatschappelijke initiatieven’ het college heeft aangegeven voor de gebruikers van onder meer het Essentgebouw een zelfde proces te doorlopen als bij de gebruikers van het pand Pius X. Dit heeft als doel de maatschappelijk waardering scherp te krijgen en in beeld te brengen in hoeverre bijgedragen wordt aan gemeentelijke doelstellingen. Dat betekent dat het waarderingskader, de mogelijkheid van het bieden van participatieplaatsen en de relatie met het voorliggend veld in elk geval worden meegenomen. De wethouders Verbraak en Polderman (thans van Poppel) zouden dit proces verder uitwerken en de gemeenteraad in 2016 met een uitgewerkt plan informeren.

Samen met het CDA heeft de PvdA de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

1.     Bent u op de hoogte van het concept Theaterhuis Roosendaal en bent u van mening dat dit een toegevoegde waarde is voor Roosendaal in het kader van kunst & cultuur, maar bijvoorbeeld ook voor een verbinding met het sociaal domein? Graag een toelichting.

2.     Bent u van mening dat het concept Theaterhuis Roosendaal van toegevoegde waarde is voor de wijk Stadsoevers? Graag een toelichting.

3.     Uw college heeft eerder aangegeven dat u zoekt naar een duurzame oplossing voor de huidige gebruikers in het kader van huisvesting. Acht u hiervoor het Essentgebouw geschikt? Zo niet, kunt u dit toelichten?

4.     Er zijn eerder scenario’s bekeken van alternatieve locaties, als bijvoorbeeld vrijvallende onderwijslocaties. Zijn die nog steeds in beeld en kunt u aangeven welke locaties in beeld zijn en voldoen die aan de ruimtevraag van de organisaties op het gebied van toneel en theater?

5.     Is er een uitgewerkt plan zoals aangegeven in raadsmededeling 47O-2016? Zo ja, graag ontvangen wij dit plan. Zo niet, wat is hiervan de reden?

6.     Gaat uw college, gelet op de uitgangspunten in de Cultuurnota, het Essent-gebouw aan de ontwikkelportefeuille onttrekken en duurzaam beschikbaar houden voor maatschappelijke activiteiten? Zo ja, op welke wijze gaat u dit vormgeven? Zo niet, wat is hiervan de reden.

UPDATE: Het college van B&W wenst nog steeds het Essentgebouw af te stoten. De PvdA heeft het debat hierover aangevraagd.