30 juni 2017

Terugkijken, bijsturen en vooruitkijken: Roosendaal kan beter!

De gemeenteraad kijkt deze maand terug (Jaarstukken 2016), stuurt bij (Bestuursrapportage 2017) en kijkt vooruit (Kadernota 2018). De PvdA pleit voor investeren in de Roosendaalse economie, het onderwijs en buurtrechten.

Terugkijken: de Jaarstukken 2016

In 2014 was het gerealiseerde positieve rekeningresultaat € 8.187.000.

In 2015 was het gerealiseerde positieve rekeningresultaat € 7.258.000.

In 2016 moeten we het doen met € 5.980.000.

Ieder jaar vallen vooral de overschotten op de budgetten binnen het sociaal domein op. Als we terugkijken, bijsturen en vooruitkijken valt verder op dat het resultaat, het overschot, niet altijd terugvloeit naar waar de burger dit het hardst nodig heeft.

De resultaten over 2016 zijn wat onevenwichtig en dus uit balans.

Als we de drie hoofdthema’s langslopen van dit gemeentebestuur blijft het spannend of Roosendaal daadwerkelijk de stad van de menselijke maat blijft en hart heeft voor de zorg. Met name de uitwerking van de veranderingen in de zorg en de keuzes die Roosendaal hierin heeft gemaakt zorgt voor onrust onder de werkenden in de zorg en de ontvangers van de zorg, onze inwoners. De lijn van de PvdA blijft helder, laat de zorg centraal staan, de menselijke maat en biedt zekerheid. Dit geldt ook voor de jeugdzorg. (pagina 115 Jaarstukken). Ook als het nodig is om meer uit te geven dan Roosendaal van het Rijk ontvangt.

In 2016 heeft Roosendaal ook nog steeds geen antwoord kunnen vinden op de uitdagingen die er zijn om de arbeidsmarkt te versterken en de Roosendaalse economie.

Na het opstellen van de Duurzaamheidsagenda en de Cultuurnota, overigens beiden op initiatief van D66, PvdA en GroenLinks, wordt het nu zaak om hier Roosendaal mee op de kaart te zetten.

Top 10 risico’s (pagina 56 e.v. Jaarstukken 2016) versus de € 43.000.000 in de reserves. Is dit te verantwoorden? Actie van dit college om risico’s te verminderen.

Bijsturen: de Bestuursrapportage 2017

Het lopend jaar, 2017, ziet er al gelijk minder rooskleurig uit met een tekort van bijna € 2.000.000,-.

Als we de halfjaarlijkse balans opmaken kunnen we constateren dat niet duidelijk is of het EAP effect sorteert, er een flink nadeel is op de zorg en biedt Roosendaal nog geen perspectief voor de statushouders in onze gemeente, terwijl hier wel middelen vanuit het Rijk beschikbaar voor zijn gesteld.

Verder kijken we uit naar de uitvoering van de diverse moties inzake een fietsvriendelijke en scootervrije binnenstad, een samenhangend armoedebeleid waarbij dus niet alleen aan symptoombestrijding wordt gedaan maar dat we de vicieuze cirkel van armoede doorbreken, de concretisering van de plannen voor het Stadskantoor, het nieuwe Huis van Roosendaal, de opdracht aan het college om de vergunning voor de mestfabriek af te wijzen en de nieuwe citymarketingsstrategie  die gedragen wordt door gemeente, bedrijven en bewoners, waardoor we Roosendaal als sterk merk kunnen positioneren.

Vooruitkijken: de Kadernota 2018

In de beschouwingen riep onze fractie op om niet alleen te werken aan een evenwichtig Roosendaal in een economisch gezien gunstige periode, maar bovenal om koers te zetten naar een toekomstbestendige Roosendaalse samenleving. Een ongedeelde stad. Waar iedereen kansen krijgt en deze ook kan grijpen. Een gastvrije, zorgzame, betaalbare en dynamische gemeente.

Dit zijn wij niet volledig terug in de voorgestelde investeringen voor 2018 en de volgende jaren.

Een toekomstbestendig Roosendaal dat minder afhankelijk hoeft te zijn van de grillen uit “Den Haag”. Een toekomstbestendig Roosendaal dat nu eens wel de juiste keuzes zal maken als het gaat om werk, de bestrijding van armoede, de samenwerking in het sociaal domein en de dienstverlening van de overheid. Maar bovenal een toekomstbestendig Roosendaal dat antwoord geeft op het feit dat een middelgrote gemeente, een middelgrote stad, als Roosendaal achterblijft in sociaaleconomische ontwikkeling, in dynamiek t.o.v. de grote stad, de Randstad, maar ook ten opzichte van Oost-Brabant.

Als wij spreken over doorgeven, dan kiezen wij voor een toekomst met goed onderwijs, een toekomst met een goede baan, een toekomst die gelukkig is.

Wat ons betreft 3 ankers die wij middels moties/amendementen willen vastleggen: de Roosendaalse economie en arbeidsmarkt, het onderwijs en het invoeren van buurtrechten.

  1. De Roosendaalse economie en arbeidsmarkt

Wij vragen allereerst aandacht voor de arbeidsmarkt in Roosendaal.

Wat ons betreft: Meer energie om bijstandsklanten perspectief te bieden, als gemeente Roosendaal het goede voorbeeld te geven door zelf te investeren in werkgelegenheid en het verbinden van voorwaarden aan verbonden partijen om bij aanbestedingen uitkeringsgerechtigden in te zetten. In dat kader als gemeente Roosendaal zelf jaarlijks een vast percentage van het aantal huidige inactieven via eigen werkgelegenheid en via verbonden partijen aan het werk te krijgen (SocialReturnOnInvestment).

Daarnaast trekt de werkgelegenheid weliswaar flink aan, maar de vraag naar arbeid is meer veranderlijk dan ooit. Bestaande banen verdwijnen, nieuwe banen komen ervoor in de plaats. Een dergelijke arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke aanpak van werkgevers, werknemers, uitkeringsinstanties, onderwijs en overheid. Samen moeten deze partijen afspraken maken over scholing en bijscholing van werknemers en doorstroom van werknemers bij veranderingen op de arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat werknemers in een uitkeringssituatie komen en dan weer een plekje elders op de arbeidsmarkt moeten veroveren. De PvdA ziet hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de gemeentelijke overheid. Als aanjager, als verbinder, als informatiemakelaar. Een overheid die de samenwerking tussen partijen stimuleert, maar ook actief zoekt naar de kennis die nodig is om van die samenwerking een succes te maken.

  1. Het Roosendaals Onderwijs

Alle kinderen verdienen een gelijke kans op de beste start in het leven. Daarom strijdt de Partij van de Arbeid al jaren voor goede voorzieningen zoals kinderopvang, peuterspeelzalen, voorschoolse voorzieningen en goed onderwijs. Wat ons betreft is onderwijs dé weg naar emancipatie en ontwikkeling. Wij willen flink investeren in het onderwijs en daarmee de zorg naar het kind brengen in plaats van het kind uit de klas halen: “Meer aan de voorkant investeren om noodverbanden te voorkomen”. We willen hiervoor investeringsruimte vrijmaken en te verdelen onder het onderwijs in Roosendaal. In overleg met de scholen kan worden gekeken hoe het geld het beste kan worden besteed. Dit kunnen volgens de PvdA extra leraren zijn, een conciërge, extra activiteiten om de lessen te verbeteren, een juiste zet in de richting van integrale kindcentra, groene schoolpleinen, een leerwerkmakelaar op iedere Roosendaalse mbo en vmbo-locatie, voldoende stage- en leerwerkplaatsen. Allerlei initiatieven met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. We willen dit  betalen met de niet bestede middelen uit het sociaal domein van het afgelopen jaar, de reserves en het nog niet ingevulde overschot meerjarig.

  1. Buurtrechten

In 2018 bestaat de stad Roosendaal 750 jaar. Ook voor de lokale democratie zal dat een feestelijk jaar worden nu in maart 2018 Roosendaal naar de stembus zal gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen.

We zien dat burgerparticipatie en de lokale democratie volop in beweging zijn. Met het Burgerakkoord, met Stadsgesprekken, bieden we Roosendaal volop gelegenheid om mee te doen en bovenal mee te beslissen. Om burgerparticipatie een vastere plek te geven in de Roosendaalse democratie pleiten we voor buurtrechten. De buurt, in onze wijken en dorpen, is de basis en met buurtrechten zoals uitdagingrecht, biedingsrecht en probeerrecht krijgen inwoners meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. Als PvdA willen we dit graag invoeren, mede geïnspireerd door onze fractiebezoeken in de wijken en dorpen.

  • Right to bid (het recht om te bieden): als er publiek onroerend goed (gebouwen of landgoed dat eigendom is van de overheid) ongebruikt blijft of vrij komt, dan heeft het collectief van buurtbewoners als eerste het recht om een bod uit te brengen op dit onroerend goed. Soms kunnen voorzieningen ook tijdelijk ter beschikking worden gesteld aan bewonersgroepen.
  • Right to challenge: als bewonersgroepen denken dat ze een publieke taak beter of goedkoper kunnen uitvoeren dan het gemeentebestuur of de instelling die dat nu doet, dan hebben ze het recht de opdrachtgever ‘uit te dagen’ om het beter te doen. Eventueel moet het gemeentebestuur de openbare aanbesteding opnieuw doen, zodat de bewonersgroep de kans krijgt om mee te dingen. Hierbij hoort dat gemeenten inzichtelijker maken hoeveel geld zij besteden aan welke publieke taken. Het right to challenge is inmiddels opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar heeft nog veel te weinig handen en voeten gekregen.
  • Right to plan: als bewonersgroepen dit willen, kunnen zij het initiatiefnemen om buurtontwikkelingsplannen op te stellen die vervolgens onderdeel kunnen worden van gemeentelijke plannen voor gebiedsontwikkeling.

Roosendaal kan zoveel beter, en we denken hiermee dat onze voorstellen bijdragen aan een toekomstbestendig Roosendaal, aan een #1Roosendaal.