Door op 7 november 2013

Scholen in wijken en dorpen van onschatbare waarde!

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het strategisch huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 2014 – 2020 vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad.

In dit plan zijn de prioriteiten bepaald voor de periode tot 2020. Wethouder Verbraak heeft de gemeenteraad gevraagd om tot bekrachtiging over te gaan van het genoemd kader en scenario.

Voor de PvdA fractie staat het kind hierin centraal. Vanuit dit kader hebben we benadrukt dat voor ons van belang is het leefklimaat van de kinderen en het vergroten van hun ontwikkelingskansen. Van belang is dat de kwaliteit van het onderwijs staat voorop, een school is meer dan een onderwijsinstelling, draagt bij aan de leefbaarheid, meer samenwerking, over schoolbesturen heenkijken en multifunctioneel gebruik van ons maatschappelijk vastgoed, vraag en aanbod in de wijk of het dorp.

De PvdA heeft het plan ook besproken met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs. Voor het plan, de leidende principes en het scenario is draagvlak, alleen vliegen zij dit vanuit een andere strategie aan nu zij o.a. te maken hebben met verantwoording richting het personeel, richting de ouders, richting de kinderen. Er is duidelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de overheid de ruimte dient te geven, wat ons betreft, aan het onderwijs om verder vorm te geven aan de onderwijshuisvesting.

De PvdA heeft aandacht gevraagd voor het principe in iedere wijk/dorp een school en de kwestie Kroevendonk. Op beide zaken reageerde de wethouder positief en zal hij dit verder meenemen in het proces. De PvdA kan dan ook instemmen en tot bekrachtiging overgaan van het voorliggende Strategisch Huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 2014-2020. In de raadsvergadering kon de PvdA steun uitspreken aan amendementen over het principe in iedere wijk/dorp een school, de aanpak vanuit Kroevendonk met haar partners en de koppeling van het huisvestingsplan onderwijs met het gemeentelijk vastgoed.