Door op 20 juli 2015

Schaft Roosendaal de ‘ondernemers-ozb’ af?

In de gemeente Rijswijk is bepaald dat hurende ondernemers vanaf 2016 geen OZB meer betalen, een voorbeeld voor Roosendaal?

In 2012 is er door de meerderheid van de gemeenteraad een motie aangenomen over het terugdringen van de leegstand in Roosendaal.

In de motie is aan het college B&W verzocht om voor het terugdringen van leegstand in Roosendaal de gemeenteraad een startnotitie met probleemanalyse, ambities en concreet stappenplan voor de korte en lange termijn voor te leggen en om in deze notitie de mogelijkheid van een leegstandsverordening op te nemen.

Helaas heeft het college van B&W dit niet echt voortvarend opgepakt en werd er verwezen om dit te regelen met de plannen voor de binnenstad en de woonagenda. Na deze berichten gaf wethouder Theunis in de Commissie Omgeving van 8 april 2015 aan om nu door te pakken en dat er een startnotitie volgt over het terugdringen van de leegstand in Roosendaal.

Het onlangs gepresenteerde Economisch Actieplan onderschrijft nogmaals dat Roosendaal in actie moet komen, ook wat betreft de leegstand en het ondernemersklimaat in Roosendaal.

De gemeente Rijswijk is hiervoor een goed voorbeeld. Deze gemeente maakt het voor bedrijven en ondernemers extra aantrekkelijk zich te vestigen in Rijswijk. Hurende ondernemers betalen vanaf 2016 geen Onroerendezaakbelasting (OZB) meer voor hun pand. De gemeenteraad heeft het plan unaniem goedgekeurd. Rijswijk is de eerste gemeente in Nederland met deze maatregel.

Het tarief voor de OZB voor huurders van kantoorpanden, winkelruimtes of horecagelegenheden wordt vanaf 2016 op nul gezet. In de nieuwe situatie wordt de belasting alleen nog door de eigenaren van deze panden betaald. Ondernemers die zowel eigenaar als gebruiker zijn van een pand gaan per saldo minder OZB betalen. In de nieuwe systematiek betalen ondernemers niet langer indirect mee aan de lang leegstaande kantoor- en winkelpanden.

De gemeente geeft hiermee eigenaren van leegstaand vastgoed een prikkel om actief aan de slag te gaan met hun pand. Het is de verantwoordelijkheid van een pandeigenaar om te zorgen voor een passend (aan)bod, dan wel het pand te transformeren of te slopen als er geen huurders meer voor te vinden zijn. Structurele leegstand heeft een negatieve impact op de leefbaarheid van woon- en werklocaties. De totale ozb-belastingopbrengst voor de gemeente Rijswijk blijft met deze maatregel gelijk. Voor bewoners verandert er niets.

De PvdA meent dat dit voorbeeld kansen biedt voor Roosendaal. De economische vitaliteit van Roosendaal wordt in grote mate bepaald door de bedrijvigheid. Dit zorgt voor werkgelegenheid en bestedingen. Het is om die reden dat Roosendaal continu moet blijven werken aan een sterk vestigingsklimaat. De PvdA heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W om de ‘OZB-ondernemers’ af te schaffen en snel te komen met een actieplan om de leegstand in Roosendaal terug te dringen.