Door op 23 april 2015

Samen zorgen voor vitale wijken en dorpen

De samenleving verwacht een overheid die meer maatwerk levert en een overheid die meer inspeelt op de vitaliteit en kracht van inwoners. Met het programma Vitale Wijken en Dorpen (VWD) wordt hier op ingespeeld.

Het bevorderen van de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten was altijd al belangrijk, maar heeft aan belang gewonnen door de veranderende visie op de samenleving waar we uitgaan van de zelfredzaamheid van de inwoners waarbij met behulp van buren, vrijwilligers en de eigen kracht men zolang mogelijk mee kan doen en in de eigen omgeving kan blijven wonen. Een visie die de PvdA ondersteunt.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de startnotitie voor het programma Vitale wijken en dorpen. De aanzet in de startnotitie ervaart de PvdA als positief. De PvdA wees wethouder Schenk nog wel op het vervolg. Hoe geven we vervolgens uitvoering aan de startnotitie in de praktijk.

Wethouder Schenk gaf aan dat dit verder wordt uitgewerkt en kon zich goed vinden in de opmerkingen van de PvdA over een model wat inzicht geeft in wat ieders rol is, de verantwoordelijkheden van de burgers, organisaties en de gemeente(raad) in het kader van het beleid vitale wijken en dorpen waarin meedoen van burger en gemeente maar ook de wijze van budgettering centraal staan. Hierbij wordt aangesloten bij landelijke initiatieven. De PvdA kan overigens concluderen dat vele wijken en dorpen in Roosendaal goed bezig zijn, voorbeelden te over: o.a. de Heerlijckheijd Nispen, DE-Toltuin Tolberg en het KroevenNetwerk.