20 januari 2016

Samen werken aan oplossingen, met een warm hart en koel hoofd

Nederland kent al geruime tijd een verhoogde asielinstroom. Deze situatie stelt het Rijk en de gemeenten voor een grote uitdaging, immers niemand slaapt wat ons betreft op straat. In Nederland zorgen we ervoor dat de opvang van vluchtelingen ordentelijk verloopt.

Een ingewikkelde opgave waar we voor staan. Er bestaat enerzijds de wens en het plichtsgevoel om mensen die op de vlucht zijn bij te staan en tegelijk de groeiende zorg over de aantallen en de daarbij horende vragen over huisvesting, integratie, de leefbaarheid en veiligheid. Wat de PvdA betreft nemen we als gemeente ook hierin onze verantwoordelijkheid om als gemeenschap onze bijdrage te leveren in het kader van opvang. Laten we hierover, over deze opgave met u in gesprek gaan. We hebben met de crisisnoodopvang al laten zien dat Roosendaal dit heel goed kan.

Onze gemeente Roosendaal is vorige week maandag door het COA benaderd voor het bieden van noodopvang voor vluchtelingen in 2016. Het gaat daarbij om in totaal 200 tot 400 personen, op 1 of 2 locaties, die dan voor 1 jaar of langer beschikbaar zijn. Het gaat hierbij om bestaande gebouwen die sober en doelmatig zijn en geschikt zijn voor de opvang door het COA. Dit vloeit voort uit landelijk gemaakte afspraken tussen het Rijk, de Provincie en gemeenten. Onze gemeente heeft het verzoek van het COA in behandeling genomen, dat bestaat uit een onderzoek, een quick-scan, naar mogelijke geschikte locaties. Naar aanleiding daarvan zal worden gesproken met het COA of de mogelijke locaties geschikt zijn.

Mocht er één of mochten er meerdere locaties geschikt zijn dan dient er wat de PvdA betreft een gesprek met de samenleving in Roosendaal, met onze inwoners, gehouden te worden. Respectvol en fatsoenlijk met begrip voor ieders standpunten in gesprek met direct omwonenden in de buurt. Met een duidelijk verhaal, open en transparant over alle randvoorwaarden (o.a. duur van de opvang en het aantal mensen). Vervolgens dient wat ons betreft dan de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid te nemen en een standpunt bepalen, waarbij we als PvdA zeker alle geluiden uit Roosendaal willen horen. Zoals gezegd gaan we graag met onze inwoners over deze opgave in gesprek.

Tot slot, we zien de inzet van Nederland en Europa. Moeizaam. Van de Europese samenwerking om te voorkomen dat landen via onderlinge asielconcurrentie proberen zo onaantrekkelijk mogelijk te worden. Van de taaie onderhandelingen met landen als Turkije om ervoor te zorgen dat zij hun grenzen beter bewaken. Van de vele miljarden die nodig zullen zijn om vluchtelingen in de regio een menswaardig bestaan te bieden.

Het is allemaal nodig, niet alles gaat lukken en het gaat sowieso langzamer dan we willen. En er blijven dus mensen komen. Zolang hier veiligheid, vrede en welvaart zijn en elders oorlog, onderdrukking en honger heerst zullen mensen hun lot hier blijven zoeken. Dat is de werkelijkheid van dit vraagstuk. Laten we die ongemakkelijke werkelijkheid recht doen door verre te blijven van gemakzucht en gezamenlijk antwoorden te vinden waarmee aan iedereen, zowel aan hen die hierheen komen als aan onze inwoners, recht wordt gedaan. Samen werken aan oplossingen, met een warm hart en een koel hoofd.