Door op 9 maart 2017

Roosendaal Toekomstbestendig

Als opmaat naar de Kadernota 2018 pleit de PvdA voor een toekomstbestendig Roosendaal. 

 

 

We koesteren een Roosendaalse samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste onderwijs krijgt. Een Roosendaalse samenleving waarin we met elkaar leven en waarin we zorgvuldig met elkaar omgaan, kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien en mensen vooruit kunnen komen. Meer dan ooit ook een samenleving die sterk genoeg is om een grote verscheidenheid aan mensen en overtuigingen aan te kunnen en tegelijkertijd soepel genoeg om zich te blijven ontwikkelen en vooruitgang te bieden. Dit verdient continu onderhoud, om achterstand en ongelijkheid te bestrijden en gelijke kansen voor mensen te scheppen. Dit vraagt om een actieve overheid, hand in hand met onze inwoners, ondernemers, werknemers, werkgevers en maatschappelijke organisaties in Roosendaal.

Het lijstje van de gemeenteraad van vorig jaar bestaande uit lastenverlichting, sport & cultuur, economie en werk, armoede, veiligheid, wonen, parkeren, binnenstad, zorg & voorliggend veld, groen & grijs en een onderscheidend Roosendaal is zeker nog steeds relevant. De PvdA vraagt echter wel aandacht voor de nieuwe uitdagingen waar Roosendaal een antwoord op zal moeten geven.

Waar het huidig college van B&W werkt aan een evenwichtig Roosendaal in een economisch gezien gunstige periode, geven we nu vooral de opdracht mee aan dit college, maar bovenal ook aan het nieuwe college in 2018 om koers te zetten naar een toekomstbestendige Roosendaalse samenleving.

Een toekomstbestendig Roosendaal dat bijvoorbeeld minder afhankelijk hoeft te zijn van de grillen uit “Den Haag”.

Een toekomstbestendig Roosendaal dat nu eens wel de juiste keuzes zal maken als het gaat om werk, de bestrijding van armoede, de samenwerking in het sociaal domein en de dienstverlening van de overheid.

Maar bovenal een toekomstbestendig Roosendaal dat antwoord geeft op het feit dat een middelgrote gemeente, een middelgrote stad, als Roosendaal achterblijft in sociaaleconomische ontwikkeling, in dynamiek t.o.v. de grote stad, de Randstad, maar ook ten opzichte van Oost-Brabant.

Voor een toekomstbestendig Roosendaal zijn er volop kansen. Denk regionaal. Kiezen we voor een West-Brabant van Moerdijk tot Roosendaal als één groot logistiek park? Of kiezen we juist voor een nieuw perspectief waarbij we onze Roosendaalse zorgeconomie innovatief verbinden met Digitalisering, Robotisering en Logistiek met een toegevoegde waarde in de stedelijke regio, arbeidsintensief en gedragen door onze eigen ondernemers, bewoners en instellingen?

Een toekomstbestendig Roosendaal krijgt op initiatief van GroenLinks, D66, de Nieuwe Democraten, de Roosendaalse Lijst en onze partij, de PvdA, middels de in 2014 aangenomen motie ‘Lokale Duurzaamheidsagenda’ ook nu concreet vorm in het gisteren gepresenteerde Actieplan ‘Roosendaal Futureproof’. Dit actieplan, waar we zeker nog over zullen spreken in deze gemeenteraad, zal zeker perspectief bieden voor een duurzame toekomst van Roosendaal.

Vanuit deze inleidende beschouwing ziet onze fractie ook graag dat in deze bestuursperiode en dus middels een vertaling in de Kadernota 2018 en de daaropvolgende gemeentebegroting de doordecentralisatie onderwijshuisvesting wordt geregeld.

De PvdA ziet eveneens graag dat er nog dit jaar een maatschappelijke alliantie wordt gevormd middels een Lokaal Sociaal Akkoord. We zien immers dat het Economisch Actieplan nog veel te vrijblijvend is. Wij pleiten voor een alliantie waarin onze maatschappelijke partners zich verbinden aan onze gemeente om mensen een kans in de maatschappij te geven. Door ze een werkplek in een bedrijf te geven; door mensen te ondersteunen bij problemen die ze ondervinden, door ze vaardigheden en competenties aan te leren; door mensen in staat te stellen zelf in levensonderhoud te voorzien en van daaruit te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Dit Lokaal Sociaal Akkoord moet het programma voor de toekomst zijn én het begin van een maatschappelijke alliantie tussen partijen die een gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid voelen voor de oplossing van het probleem van werkloosheid en het ontbreken van maatschappelijke participatie. Het Lokaal Sociaal Akkoord moet blijk geven van de ambitie die de partners in dit akkoord zien voor de inclusieve arbeidsmarkt: Het creëren van ruimte op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking én voor jongeren die de arbeidsmarkt willen betreden.

In 2018 bestaat de stad Roosendaal 750 jaar. Een feestelijk jaar en de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Ook voor de lokale democratie zal dat een feestelijk jaar worden nu in maart 2018 Roosendaal naar de stembus zal gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Laten we daarom, in een tijd van groeiende verharding, meer naar elkaar luisteren. We zien in onze Roosendaalse samenleving immers het soms knellen tussen het uitvoeren van een agenda, het draagvlak hiervan onder de bevolking, de zorgen in de samenleving en de uitvoerbaarheid van onze plannen. Recente voorbeelden kunt u met ons wel bedenken.
Met het Burgerakkoord, met Stadsgesprekken, bieden we Roosendaal volop gelegenheid om mee te doen en bovenal mee te beslissen. Hiervoor is gelukkig al een eerste aanzet toe gegeven.
Laten we dus samen, met elkaar, voor elkaar, de juiste keuzes maken voor onze gemeente, zodat iedereen zich in Roosendaal welkom en thuis blijft voelen. Laten we een gemeente voor iedereen blijven. Kortom, samen vooruit!