10 november 2017

Roosendaal Global Goals Gemeente

Op initiatief van de PvdA zal Roosendaal zich aansluiten bij de Gemeenten4GlobalGoals-campagne. Met steun van GroenLinks, D66, Nieuwe Democraten, SP, Roosendaalse Lijst en het CDA werd tijdens de begrotingsbehandeling hiervoor een motie aangenomen.

De PvdA lijkt het logisch om aan te sluiten bij de mondiale agenda van de 17 Global Goals for Sustainable Development. Dit zijn 17 doelen die raken aan belangrijk opgaven van lokale overheden zoals het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een leefbare en veilige leefomgeving en goed bestuur. De huidige duurzaamheidsagenda, de inbreng van onze inwoners in de R100-bijeenkomst, het nieuwe armoedebeleid, bestuurlijke vernieuwing, aansluiting bij het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vormen wat ons betreft hiervoor de basis. Aansluiten bij de Global Goals-campagne kan dit lokale beleid alleen maar versterken. Geen bordje bij de gemeentegrenzen, maar wel concreet laten zien dat Roosendaal goed op weg is.

Ruim 50 gemeenten hebben zich op dit moment al aangemeld bij de Global Goals campagne en wat ons zou Roosendaal dit ook moeten doen. Zeker nu Roosendaal op diverse vlakken al bijdraagt aan de realisatie van de Global Goals.

  1. Het is een internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst.
  2. Het is een helder, bruikbaar kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van beleid;
  3. De 17 duurzame doelen zijn in 2015 vastgesteld na een meerjarig participatief proces. Het zijn de topprioriteiten van de wereld voor de periode tot 2030. Daardoor geven de doelen legitimatie aan gemeentelijk beleid.
  4. De gemeente  draagt direct bij aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten.
  5. De Global Goals maken veel energie los in gemeenten en vormen een verbindend element in de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
  6. Gezien de wereldwijde aandacht vormen de Global Goals een prachtig thema om uw gemeente internationaal te profileren.
  7. De 17 doelen vormen een bruikbare basis voor dialoog met burgers en lokale partijen: wat vinden we belangrijk en waar willen we naar toe?