Door op 8 juli 2014

Roosendaal Beste binnenstad 2020!

De Roosendaalse binnenstad is er voor iedereen en van iedereen. Zo wordt het breed gevoeld. Zo zagen we het afgelopen zaterdag met een uitpuilende Markt met dank aan onze horecaondernemers en met inzet van onze politie en gemeente. De beelden van het Roosendaalse Oranjefeest gingen de hele wereld over. Een betere promotie van Roosendaal kunnen we niet wensen.

De binnenstad is voortdurend in beweging en ook voortdurend onder de aandacht van de politiek. Van de structuurschets binnenstad Roosendaal uit 2000, het PvdA plan ‘Vitale Binnenstad’ uit 2007, het Nieuwe Democraten plan ‘Bloeiende Krimp’, de kaderstellende opdracht aan het bestuur inzake de binnenstad Roosendaal: “Een stad is meer dan steen” tot het rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’ van de cockpit binnenstad, de expertgroepen en het programmateam binnenstad.

In alle coalitieakkoorden van de afgelopen 10 jaar is de binnenstad als speerpunt prominent opgenomen. Roosendaal acht dit van waarde. De PvdA acht dit van waarde, maar wel in evenwicht met onze gehele gemeente. Aandacht voor onze wijken en dorpen, aandacht voor onze economie en werkgelegenheid en aandacht voor de leefbaarheid in Roosendaal.

In de Commissie Bestuur van 7 juli 2014 sprak de politiek zich uit over de koers van de Roosendaalse binnenstad, waarbij er in gezamenlijkheid aan de slag kan worden gegaan met alle betrokken partijen.

De basis hiervoor om tot een besluit te komen is al gelegd in het rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’. De binnenstad moet weer het kloppend hart van Roosendaal worden. Compact, gezellig, aantrekkelijk, groen en met een hoge menging van bewust gekozen functies, die elkaar onderling versterken. Immers, de keuzes gemaakt in het verleden hebben niet altijd goed uitgepakt en er is sprake van het verdeelde hart in de binnenstad.

Blijf niet hangen in het verleden is dan ook de boodschap. Maak je punt duidelijk en kijk vooruit. Bepaal de koers. Roosendaal is van oudsher een winkelstad. Ga hiermee verder. Kies bij de uitvoering in de eerste plaats voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Maak duidelijke prioriteiten, aldus Bart Derison in 2012.

Er werd direct aan de slag gegaan, de herinrichting van het Tongerloplein, het vaker vegen van de binnenstad, het verwijderen van kauwgom en graffiti verwijderen, het verbeteren van de bewegwijzering en looproutes, publieksacties parkeren en het herstel van groen op de Nieuwe Markt zijn hier voorbeeld van.

In een uitpuilende Sint Jan ontvouwde mevrouw Bakker in februari 2014 de plannen voor de Roosendaalse binnenstad. “De stad moet zijn onzekerheid overwinnen.” En ondernemers en gemeente moeten samen het lef hebben om heilige huisjes omver te schoppen. Dat de weekmarkt niet weg kan van de Nieuwe Markt is zo’n heilig huisje. “U vindt het misschien een rotbeslissing, maar dan moet u maar dapper zijn. We zoeken een nog betere plek voor de marktkooplieden”, aldus mevrouw Bakker.

Samenwerking tussen gemeente en ondernemers is de sleutel. De markt moet het doen: initiatief nemen en investeren. De gemeente ondersteunt, faciliteert en stimuleert. De ondernemers in de binnenstad organiseren de exploitatie en marketing van de binnenstad en aansprekende evenementen. Ondernemers, bewoners en gemeente vormen een organisatie waarin debat en voorbereiding van de besluitvorming plaatsvindt. De politiek en de gemeente moeten de samenleving vooral ‘comfort en ruimte’ bieden.

Een ideale aftrap om voor het nieuwe gemeentebestuur in april 2014 direct door te pakken. Bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Het eerste wapenfeit van de nieuwe binnenstadswethouder Lok (VVD) was echter om al afstand te nemen van de plannen van Bakker ten aanzien van de Nieuwe Markt. De wethouder deed het voorkomen als er opnieuw begonnen zal worden met overleg met alle betrokken partijen in de binnenstad, terwijl de plannen bekend zijn. Van gelijk oversteken lijkt geen sprake. Eerst de markt, dan de gemeente, aldus Lok. Dat lijkt me echter niet wat mevrouw Bakker als advies heeft meegegeven. Zij heeft immers de financiële haalbaarheid van de plannen geschetst. De horeca heeft onlangs niet voor niets aangegeven dat men vaart wil in de plannen.

Een laconieke houding van de wethouder, terwijl de urgentie duidelijk is. Daadkracht is nodig. We hebben ondernemende bestuurders nodig. Gelukkig heeft de politiek het vervolgens wel opgepakt, als PvdA hebben we hier ook op gehamerd en gevraagd om het advies als opgenomen in het rapport voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Er is op korte termijn gekomen tot inspraak, het horen van een aantal betrokken partijen. Niet een ideaal proces, maar er is geen tijd te verliezen. Als PvdA hebben we het gevoel genoeg informatie de afgelopen periode te hebben ontvangen die ons kan helpen bij de besluitvorming. Wij zeggen aan de slag met de binnenstad.

Als PvdA fractie kunnen we ons in grote lijnen vinden in het raadsvoorstel. Uiteraard wordt er nu al niet stilgezeten en is de kwartiermaker aan de slag gegaan, wordt er gewerkt aan een flexibel uitnodigend bestemmingsplan, alternatieven voor de huisvesting voor onze ambtenaren wordt in beeld gebracht, wordt er gewerkt aan een duurzame centrumring, de herinrichting van de Nieuwe Markt en het cultuurcluster Tongerloplein. Wat ons betreft een logisch vervolg, waarbij we wel onze vraagtekens stellen bij uw inzet t.a.v. het cultuurcluster Tongerloplein. Hierover hebben we reeds 24-uursvragen over gesteld. Wat ons betreft is het zeer curieus dat er op een steeds verder slinkend cultuurbudget gelden beschikbaar zijn voor een onderzoeksbureau. Als er gelden hiervoor beschikbaar worden gesteld doe dit dan via de budgetten in het kader van het project hart voor de binnenstad. Een belangrijke vraag hierbij is of de gemeenschap een wens van twee zelfstandige stichtingen met subsidie dient te honoreren. Gaat het om investeren in stenen, in onroerend goed of in ontroerend goed? Navraag in het cultuurveld leert dat men niet zit te wachten op woorden (een rapport) maar daden, investeringen in structurele cultuurbeoefening en cultuurbeleving.

Terug naar het raadsvoorstel. Waarover we nu moeten besluiten hebben we wel onze kanttekeningen voordat we kunnen instemmen met het voorstel.

De PvdA meent dat de lijn dient te worden vastgehouden zoals opgenomen in het rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’ qua fasering en planning.

De afbakening binnenstad moet niet ten koste gaan van de verbinding met de gebieden buiten deze afbakening. Denk hierbij aan het versterken van de relatie binnenstad – Go Stores – Rosada. Denk hierbij aan de fietsroutes van en naar de binnenstad. Dit komt nog onvoldoende uit de verf in het rapport en de PvdA acht dit wel van belang in de verdere uitwerking.

Wij wensen financieel vinger aan de pols te houden en de samenhang van de plannen te bewaken. Wat ons betreft lijkt ons wethouder Lok ook niet geschikt om plaats te nemen in de binnenstadsorganisatie. Laat dit iemand zijn vanuit de gemeentelijke organisatie.

Als verdere randvoorwaarden wil de PvdA meegeven dat de laagdrempelige interactiviteit met onze inwoners, bezoekers, belanghebbenden en belangstellenden, zoals ook de groep Bakker vorm heeft gegeven te handhaven. Denk hierbij aan een het gebruik van een locatie in het hart van de binnenstad als inloopkantoor, inloophuis, om in beeld te brengen wat we met z’n allen aan het doen zijn. Communicatie en transparantie is immers van belang in dit proces. Gebruik ook alle middelen die hiervoor beschikbaar zijn, de krant, de social media en de directe contacten met onze bezoekers van de binnenstad.

Waarborg verder het karakter en de culturele identiteit van Roosendaal. Laat het Roosendaalse DNA terugkomen in de binnenstad van de toekomst. Geef met name ook ruimte voor het Roosendaals ondernemerschap in de breedste zin. Een evenwichtige balans in het aanbod in de binnenstad. Met daarnaast ook voldoende ruimte voor de creativiteit van Roosendaal in de vorm van kunst en cultuur.

We vragen ook de aandacht voor een kwaliteitsteam zoals de insprekers van Platvorm R aangaven. Het kwaliteitsteam binnenstad Roosendaal kijkt en adviseert vanuit het standpunt van de Roosendaler en bewaakt daarmee de kwaliteit van wonen, winkelen en werken in de binnenstad van Roosendaal.

We vragen ook de aandacht voor citymarketing. Ook hier kan een slag worden gemaakt ten voordele van onze gemeente en de binnenstad. Een herkenbare identiteit met de Roos van Roosendaal, zoals eerder door ons bepleit.

Het wijkperspectief Centrum uit 2011 vat de discussie over de binnenstad goed samen. Een plan is maar een plan. Zonder dragend netwerk voor de uitvoering is het van weinig betekenis. Als politiek moeten we, in het algemeen belang, als ambassadeurs van Roosendaal, ook vooral verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven aan de samenleving. Wat de PvdA betreft aan de slag, werken met elkaar en voor elkaar aan de fysieke kwaliteit van de binnenstad. Een compacte, gezellige, aantrekkelijke, duurzame en groene binnenstad. Roosendaal Beste Binnenstad 2020 is dan ook het streven.

Op 4 september zal de besluitvorming plaatsvinden. Heeft u opmerkingen, tips, kritische kanttekeningen? Onze fractie hoort dit graag.