5 april 2018

Roosendaal aardgasvrij

Samen met D66 en GroenLinks pleiten we om werk te maken om Roosendaal aardgasvrij te maken. We onderschrijven de oproep van de VNG en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat.

In het Actieplan ‘Roosendaal Futureproof’ voor een duurzame toekomst van onze gemeente is onder meer opgenomen dat de woningvoorraad in Roosendaal verduurzaamd zal worden. In het Actieplan worden een aantal acties omschreven die daaraan bijdragen.

Op 3 april jl. hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten alle gemeenten een gezamenlijke brief toegezonden om twee concrete acties op te pakken:

  • Het starten met proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken.
  • Het zoveel en zo snel mogelijk opleveren van aardgasvrije nieuwbouwlocaties.

Ten aanzien van nieuwbouwlocaties in Roosendaal wordt in Roosendaal al het principe gehanteerd om deze aardgasvrij op te leveren.

Ten aanzien van bestaande wijken wordt in de brief opgeroepen om te starten met het aardgasvrij maken van deze wijken. Een oproep die wij onderschrijven.

Het rijk stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Gemeenten moeten dan voor 1 juli 2018 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een decentralisatie-uitkering als bijdrage voor een in 2018 te starten proeftuin voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk.

Een belangrijke partner hierin is de wooncorporatie Alwel die onlangs ook heeft aangegeven miljoenen te reserveren voor het verduurzamen van huizen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Wat is op dit moment de stand van zaken m.b.t. uw duurzame visie op wonen te realiseren en de daarbij behorende acties als opgenomen in het Actieplan ‘Roosendaal Futureproof?
  2. Gaat uw college van B&W, in samenspraak met de partners in Roosendaal, een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Rijk om dit jaar te starten proeftuin voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk in Roosendaal?
  3. Zo niet, gaat u wel in op de oproep om in ieder geval de komende jaren te starten met het aardgasvrij maken van bestaande wijken in Roosendaal en maakt u dit kenbaar bij de VNG en de betrokken ministeries?