Door op 3 juli 2014

Regiofonds West-Brabant

De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijk regelingen. Dit zijn samenwerkingsverbanden met andere gemeenten uit de regio.

De gemeente Roosendaal neemt deel in de navolgende gemeenschappelijke regelingen:

Belastingsamenwerking West Brabant;

Veiligheidsregio West en Midden Brabant;

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;

Openbare Gezondheidszorg;

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

Regio West-Brabant;

Regionaal bureau leerplicht West-Brabant;

Werkvoorzieningschap West-Brabant;

Een aantal besturen van deze gemeenschappelijke regelingen heeft de ontwerp-begroting 2015 ingediend om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Als PvdA hechten we hier veel waarde aan dat dit zorgvuldig gebeurd. We hechten veel waarde aan de gemeenschappelijke regelingen en zijn ook de mening toegedaan dat veel zaken regionaal geregeld moeten worden. Wel is de PvdA van mening dat er zekere risico’s bestaan wanneer je beleid ‘uitbesteedt’. Een vaak gehoord argument om tegen regionalisering te zijn is dat de directe invloed vanuit de politiek verdwijnt, dat inwoners op een afstand worden geplaatst. Daar zijn wij als PvdA het niet mee eens. Als gemeente moet je vooral zorgen dat je het goed organiseert, transparant en inwoners op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen in de regio.

De PvdA kon instemmen met de geformuleerde zienswijzen op de diverse begrotingen, maar vroeg wel aandacht voor de begroting van de RWB. Wij vinden dat de zienswijze hier scherper kon en hadden een kleine wijziging ingebracht in de raadsvergadering van 2 juli jl. Deze wijziging had betrekking op het nieuw te vormen Regiofonds. Voor het Regiofonds is het voorstel voor 2015 om jaarlijks een bijdrage te vragen van 0,65 eurocent per inwoner. Geld voor onderzoek en ontwikkeling binnen de pijlers Economie, Algemeen, Ecologie en Samenleving. De PvdA hecht er waarde aan dat dit concreter kan en dat we het Regiofonds benutten voor concrete thema’s die voor Roosendaal en de regio van belang zijn. Neem bijvoorbeeld nu de ontwikkelingen rondom werkgelegenheid / Philip Morris. De aanpassing die wij hebben ingediend is unaniem aangenomen door de gemeenteraad en ook burgemeester Niederer onderschreef deze wijziging.