Door op 22 september 2017

Roosendaal scherp in aanpak radicalisering

‘Gemeenten laks in de aanpak van radicalisering’, aldus dagblad Trouw onlangs in een publicatie.

De PvdA vroeg de burgemeester hoe Roosendaal hiermee omgaat.

Dagblad Trouw putte informatie uit de evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Uit de antwoorden van burgemeester Niederer blijkt dat Roosendaal niet laks is in de aanpak van radicalisering.  Het college is reeds jaren actief op dit terrein.

Onder leiding van de burgemeester vindt twee keer per jaar overleg plaats tussen de besturen van beide moskeeën, het onderwijs, politie, jongerenwerk en de gemeente. Doel
is elkaar te informeren over mogelijke spanningen tussen bevolkingsgroepen en actuele gebeurtenissen.

Roosendaal heeft de afgelopen jaren volop ingezet in de preventieve aanpak; het leren herkennen van signalen en bevorderen van de samenwerking. Ruim 80 eerstelijns professionals vanuit diverse organisaties hebben een driedaagse training Radicalisering en Multicultureel vakmanschap gevolgd. In november 2017 vindt wederom een dergelijke training plaats. Daarnaast wordt jaarlijks een terugkomdag georganiseerd om de opgedane kennis te delen en contacten warm te houden.

Er is aangesloten bij de landelijke pilot Weerbaar Opvoeden onderdeel van het landelijke actieprogramma Jihadisme, waarin jeugdprofessionals in nauwe samenwerking met de basisscholen, de vrouwenafdeling van de Marokkaanse moskee en ouders het thema multicultureel opvoeden bespreekbaar maken. Ook worden er specifieke trainingen en opvoedspreekuren voor allochtone ouders georganiseerd met als doel de weerbaarheid van ouders te vergroten.

Verder werkt de gemeente met het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten nauw samen, zoals ook wordt voorgesteld in het landelijke actieprogramma Jihadisme. Vier keer per jaar wordt een
monitoringsoverleg radicalisering georganiseerd en er wordt gewerkt aan procesafspraken rondom casuïstiek.

Burgemeester Niederer is voorzitter van het politiedistrict De Markiezaten. De noodzaak te komen tot een speciaal districtelijk anti-radicaliseringsbeleid is er thans niet, mede gelet op het
feit dat de afzonderlijke gemeenten – net als Roosendaal -, dit thema al hebben opgepakt. Wordt de noodzaak op enig moment wél gevoeld, dan staat het onderwerp snel op de agenda.