Door op 10 december 2014

PvdA zet in op maatwerk bij regelgeving en beleid uitvoering Participatiewet

Met uitzondering van de SP en de VLP heeft de gemeenteraad begin dit jaar onderschreven de stad van de menselijke maat te willen zijn binnen.

Als PvdA toetsen we alle voorstellen vanuit het college van B&W aan dit uitgangspunt, waarbij maatwerk centraal staat.

In het kader van de Participatiewet dient de gemeenteraad bij verordening voor 1 juli 2015 regels te stellen voor de inzet van re-integratievoorzieningen en de individuele studietoeslag voor personen met een arbeidsbeperking. Tegelijkertijd met de invoering van de Participatiewet wordt de Wet Werk en Bijstand op onderdelen aangepast, de zogenaamde WWB-maatregelen. Deze wijzigingen betreffen het vervangen van de WWB-uitkeringstoeslagen en langdurigheidstoeslag door een individuele inkomenstoeslag, de invoering van de verplichte tegenprestatie en aanscherping van het maatregelenbeleid bij het niet nakomen van de verplichtingen verbonden aan een uitkering. Voor deze onderdelen dient de gemeenteraad voor 1 januari 2015 regels vast te stellen in een verordening.

De gemeenteraad stelt in de laatste raadsvergadering van 2014 deze verordeningen vast. De Participatiewet zou niemand moeten kunnen afschrijven, we moeten dan ook ons uiterste best doen verordeningen vast te stellen waarin we mensen blijven activeren en op een passende manier betrekken bij de samenleving.

De PvdA heeft een tweetal wijzigingsvoorstellen ingediend t.a.v. de re-integratieverordening. Gelet op het uitgangspunt van maatwerk willen we aan de re-integratieverordening toevoegen dat met iedere inwoner die een beroep doet op de gemeente een individueel actieplan wordt opgesteld, zoals ook de wens is van de Tweede Kamer. Dit zal in de uitvoering worden opgepakt, aldus verantwoordelijk wethouder Verbraak.

Verder kan de gemeente, om financiële risico’s te beheersen, een verdeling maken van de middelen over de verschillende voorzieningen. Het uitgeput zijn van de begrotingsposten kan echter geen reden zijn om aanvragen voor voorzieningen te weigeren. Dit vinden wij terecht, daarom stellen we voor om het artikel in de re-integratieverordening te schrappen die het nu wel mogelijk maakt om aanvragen voor voorzieningen af te wijzen, als het financiële plafond is bereikt. Helaas kregen we niet de handen van de meerderheid van de gemeenteraad hiervoor op elkaar.

Tot slot dienen we samen met D66 en GroenLinks een motie in die pleit voor budget, coaching en begeleiding bij het leveren van een tegenprestatie. De PvdA vindt het belang van sociale activering groot, we schrijven immers niemand af. Wanneer rekening wordt gehouden met het vermogen van de mensen bij het doen van de tegenprestaties, dienen ze het nut van de maatschappij en versterkt het de eigenwaarde en competenties van iemand en wordt het sociaal netwerk vergroot. Ook hier ontbrak helaas de steun van de meerderheid van de gemeenteraad.

We blijven scherp monitoren de uitvoering van de Participatiewet. Heeft u klachten, opmerkingen, e.d. hierover uit de praktijk laat het ons weten!