Door op 29 oktober 2014

PvdA en VLP pleiten voor juiste oplossingsmaatregelen verkeer Tolberg

Begin dit jaar heeft de heer Arts, bewoner van Klein Brabant, het initiatief genomen, ondersteund door 263 betrokkenen, om de verkeerssituatie aan te kaarten ter hoogte van Klein Brabant. De initiatiefnemer wenst te komen tot een overzichtelijke en verkeersveilige verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers ter hoogte van de verkeersontsluiting Klein Brabant, Willem Dreesweg, Bergrand.

Dit initiatief is door de gemeente opgepakt en heeft geresulteerd in een aantal oplossingsmaatregelen voorgesteld door de gemeente: “Uit zowel de observaties als de gesprekken wordt geconcludeerd dat het verbreden van de middenberm t.h.v. de aansluiting van Klein Brabant een aanzienlijke bijdrage levert aan het vergroten van een veilige afwikkeling. Deze verbreding zorgt namelijk aan de ene kant voor een veilige opstelruimte voor verkeer vanuit Klein Brabant en aan de andere kant voor het verlagen van de snelheid van het verkeer op de Willem Dreesweg komende vanuit Tolberg. Als de verkeerslichten op het kruispunt Pr.Kennedylaan-Willem Dreesweg zodanig worden afgesteld dat er meer hiaten vallen in de verkeersstroom richting Tolberg dan zal daarmee de afwikkeling van het verkeer vanuit Klein Brabant en vanuit de Bergrand verbeteren. Deze andere afstelling zal geen grote nadelige gevolgen hebben voor de afwikkeling op het kruispunt Pr.Kennedylaan-Willem Dreesweg. Het betreft hier eenvoudige relatief goedkope maatregelen die op korte termijn zijn uit voeren”, aldus de gemeente Roosendaal.

De VLP en de PvdA menen dat dit, mede op basis van gesprekken met de initiatiefnemer en bewoners van Klein Brabant, niet de beste oplossing is. De oplossingsmaatregelen voorgesteld door de gemeente, onder verantwoordelijkheid van wethouder Lok worden niet gedragen door de bewoners van Klein Brabant.

De VLP en de PvdA constateren dat de bewoners van Klein Brabant de uitrit van Klein Brabant als gevaarlijk ervaren, vanwege het verkeer dat van rechtsachter aan komt rijden, indien zij linksaf moeten slaan. Verder blijkt uit verkeersmetingen dat 15% van de verkeersdeelnemers hier 60 km/uur of harder rijdt. De bewoners van het aan de overkant liggende Waterland hebben we ook gesproken over deze verkeersproblematiek. Zij ervaren de situatie uiteraard niet zo als de bewoners van Klein Brabant. Wel gaven ze aan zich zorgen te maken over de gevaarlijke fietsoversteek op de kruising Bergrand – Willem Dreesweg. Verder hebben we ook natuurlijk nog de verderop gelegen spoorovergang waarover ook al genoeg klachten zijn geuit.

De VLP en de PvdA zien daarom liever nu uitstel van deze aanpassingen om andere oplossingsmaatregelen te zoeken, waarbij ook de overige verkeersknelpunten, de gehele verkeersontsluiting, van de wijk Tolberg wordt betrokken. Zeker nu de wethouder heeft aangegeven dat begin 2015 er een nieuwe mobiliteitsagenda wordt opgesteld met aandacht voor alle verkeersknelpunten in onze wijken en dorpen.

De VLP en de PvdA hebben daarom tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2014 een motie ingediend die het college van B&W opdraagt de voorgenomen aanpassingen verkeersmaatregelen Klein Brabant – Willem Dreesweg – Bergrand uit te stellen en deze op te nemen in de mobiliteitsagenda 2015-2018, die begin 2015 wordt opgesteld, en deze problematiek met prioriteit te behandelen in combinatie met de ontsluiting van de wijk Tolberg. De motie kreeg helaas geen meerderheid. Dit betekent dat de gemeente dus nu uitvoering al geeft aan de door hen voorgestelde oplossing, verbreding van de middenberm. Ondanks het niet behalen van een meerderheid blijft de PvdA werken aan een betere ontsluiting van de wijk Tolberg.