Door op 14 oktober 2015

PvdA bezorgd over gevolgen sluiting opvang Susan Rose

De opvang Susan Rose in Roosendaal van de Safegroup sluit 1 januari 2016 definitief haar deuren. De PvdA uit zijn zorgen hierover en stelt vragen aan de verantwoordelijk wethouder Polderman.Als toelichting hierop heeft de Safegroup aangegeven dat zij genoodzaakt zijn een andere koers te gaan varen en zij bieden vanaf nu alleen hulp aan vrouwen en kinderen die met zwaar huiselijk geweld te maken hebben. De personen die in Susan Rose verblijven, vallen niet onder die doelgroep. Het meldpunt Veilig Thuis gaat juist voor deze groep een belangrijke rol spelen in de signalering rond huiselijk geweld en kindermishandeling en verwijst door naar een gemeentelijk wijkteam of –indien nodig- de Safegroup.

De PvdA heeft over dit onderwerp al eerder vragen gesteld in het kader van de wijkteams en de mogelijke sluiting van de vrouwenopvang. Wij stelden hierin, na ontvangen signalen over het functioneren van deze teams, dat een eerdere evaluatie gewenst is voor de bepaling van de inzet van wijkteams in 2016. De reactie van wethouder Polderman was dat: “‘Dienstverlening op maat en het daarmee gepaard gaande onderzoek een van de projecten is die vanuít het programma Vitale wijken en dorpen wordt uitgevoerd. Vanwege de samenhang met de ontwikkelingen in het sociale domein (en dus de inzet van de wijkteams: – PvdA) zullen de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen in het najaar aan uw raad worden voorgelegd. Gelijktijdig met de advisering rondom ‘de toegang’.”

Het antwoord op de vraag over de Vrouwenopvang was: “De gemeente Roosendaal praat híerin mee als een van de partners. Inzet hierbij is om te komen tot een passend aanbod voor onze gemeente. Indien open houden geen optie is zal de inzet van het gesprek zijn om een goed alternatief te behouden.”

Er is tot op heden geen alternatief voor deze kwetsbare groep. De PvdA stelt daarom wederom vragen:

Er is nu nog geen evaluatie verschenen over de wijkteams en een plan over De Toegang.

  1. Op basis waarvan is beoordeeld of de inzet van wijkteams voor de doelgroep van Susan Rose een goed alternatief is?
  2. In hoeverre is dit meegenomen in de aanbestedingstrajecten voor komend jaar?
  3. Hebben onze partners de juiste expertise en middelen om behalve vanuit preventie de juiste zorg te leveren?
  4. Hoe is de juiste zorg voor deze kwetsbare groep geborgd?

De antwoorden kunt u hier vinden.