Door op 17 augustus 2014

PvdA baalt van de juridische missers in kwestie ‘Woonvoorziening chronisch drugsverslaafden’

In het uiterst complexe dossier over de woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafde mensen heeft de PvdA altijd gepleit voor een goede communicatie en bovenal een zorgvuldig proces. Uit de recente uitspraken van de Raad van State en zeer recent de Rechtbank Zeeland – West-Brabant blijkt dat het aspect ‘zorgvuldigheid’ niet goed is toegepast.

Achtergrond

De gemeenten, Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht werken samen in het kader van de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de openbare geestelijke gezondheidszorg. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een Regionaal Kompas.

In dit Regionaal Kompas is opgenomen dat, op basis van een inventarisatie van de instellingen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en GGZ, er zowel in Roosendaal als Bergen op Zoom een groep is van chronisch drugsverslaafden die geen passende huisvesting en/of zorg krijgen. De gezamenlijke instellingen schatten in dat er in beide steden behoefte bestaat aan een groepswoonvoorziening voor 25 personen met 24-uursbegeleiding en toezicht. Naar verwachting zal met een goede mix van wonen en zorg de gezondheidstoestand stabiliseren en het drugsgebruik afnemen.

In het Regionaal Kompas is in 2008 afgesproken dat in Bergen op Zoom een voorziening voor chronisch alcoholverslaafde mensen wordt gerealiseerd en in Roosendaal een woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafde mensen.

Proces

In 2011 is besloten de woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafde mensen te vestigen op het perceel tussen de Burgemeester Freijterslaan en de Wouwseweg. Er werd een beheergroep opgericht bestaande uit omwonenden, vertegenwoordigers van de politie, GGZ WNB, Novadic-Kentron, Aramis AlleeWonen en gemeente. Zij hebben een beheerplan opgesteld waarin de samenwerking op het gebied van het handhaven en het waarborgen van de openbare orde, sociale veiligheid en leefbaarheid in het beheergebied is vastgelegd. De mogelijke plaatsing van het gebouw, de woonvoorziening, is bepaald door de beheergroep met de volgende criteria:

  1. Zover mogelijk van de bewoners van de Wouwseweg.
  2. Buiten de hindercirkel van het caravanbedrijf Christiaan Liebau.
  3. Reken houden met bepaalde bomen
  4. De verkeersintensiteit zal laag zijn hierdoor kan de ontsluitingsweg voor auto’s aan de Wouwseweg liggen en het overige verkeer, incl. een fietsenberging, aan de voorkant van het gebouw via de Burg. Freijterslaan.
  5. De ingang van het gebouw plaatsen aan de Burg. Freijterslaan.

Eind 2012 is een omgevingsvergunning verleend. Tot op heden is er nog niet gestart met de bouw van de woonvoorziening wegens het feit dat er in de loop der jaren de volgende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden:

  • Eind november 2012 zijn de bouwplannen stilgelegd. De woningbouwcorporatie Aramis Allee Wonen bericht dat het geen investeringen in bouwplannen meer doet. Aramis Allee Wonen is in afwachting van de plannen van de regering die een lastenverzwaring voor alle corporaties in Nederland betekenen. Ook de borging van de financiering via het landelijke Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is door de regering tijdelijk stopgezet.
  • Nadat zorgverzekeraar CZ heeft besloten geen nieuwe financieringen aan te gaan kwam de financiering van de woonvoorziening op de toch te staan. Vervolgens heeft het college van B&W in februari 2014 bericht dat er wel wordt doorgegaan met het realisatieproces van de woonvoorziening, gezien de herbevestiging van de zes gemeenten van de wenselijkheid van de realisatie van de woonvoorziening. Ten aanzien van de financiën gaf het college van B&W aan dat dit in beeld wordt gebracht.
  • Op 14 mei 2014 doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over het nieuwe bestemmingsplan Westrand, door de gemeenteraad vastgesteld op 26 juni 2013. Naar het oordeel van de Afdeling is het bestemmingsplan niet zorgvuldig tot stand gekomen in de zin dat er ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar de aanvaardbaarheid van een woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden zo dicht bij het naburige bedrijf, caravanbedrijf Christiaan Liebau, dat in principe veel geluid- en milieuoverlast mag produceren.
  • Op 31 juli 2014 heeft de Rechtbank Zeeland – West-Brabant het naburige bedrijf, caravanbedrijf Christiaan Liebau, wederom in het gelijk gesteld en overwogen dat bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de woonvoorziening ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar een eventuele onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van het caravanbedrijf Christiaan Liebau. Naar het oordeel van de Rechtbank bestond voor een dergelijk onderzoek echter voldoende aanleiding. De Rechtbank verwijst juist naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 mei 2014. In de uitspraak van de Rechtbank wordt overigens het beroep van de Bewonersvereniging Oud West gericht tegen de verleende omgevingsvergunning ongegrond verklaard.

De PvdA heeft hierover nu vragen gesteld aan het college van B&W Roosendaal. De antwoorden op de vragen worden behandeld in de Commissie Omgeving van september 2014.

Artikel in BNdeStem kunt u hier lezen.