30 maart 2018

Puzzelen

De PvdA heeft zich in Roosendaal, tegen de landelijke stroom in, weten te handhaven met twee zetels. Karim Ahlalouch en Michael Yap gaan vol energie aan de slag voor #1Roosendaal.

Na de verkiezingen begint direct het politiek puzzelen. De grootste partij, de Roosendaalse Lijst heeft de heer Toine Theunis (huidig wethouder in Roosendaal) gevraagd de rol van informateur, na 2014, opnieuw op zich te willen nemen. Ze hebben daarbij de volgende opdracht geformuleerd: De informateur onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot de vorming van een stabiele
coalitie die met voldoende bestuurskracht de gemeente in staat zal stellen om haar ambities en de (door het rijk) opgelegde opgaven te kunnen realiseren.

Tijdens de openbare raadsbijeenkomst op vrijdag 23 maart jl. gaf de PvdA, via lijsttrekker Michael Yap, de informateur de volgende boodschap mee:

Allereerst dank aan alle Roosendalers die hun kiesrecht hebben gebruikt. Het blijft hierbij natuurlijk een uitdaging voor ons allemaal om ook de 55% die niet is komen stemmen te overtuigen van het belang om dit wel te doen. Daarbij is het natuurlijk van belang om te bezien wat nu de reden is dat een meerderheid van de Roosendaalse kiesgerechtigden niet is wezen stemmen. Een jaar geleden nam immers bijna 80% de moeite om te stemmen tijdens de landelijke TweedeKamer-verkiezingen. Gemeentepolitie doet er niet toe? Vertrouwen? Geen tijd? Geen interesse? Laten we in gezamenlijkheid dit oppakken en aan de slag gaan om de waarde van onze lokale democratie te benadrukken.

Felicitaties uiteraard aan onze vrienden van GroenLinks. Op de progressieve flank zien we een winst van 2 zetels, prachtig. En tegen de landelijke stroom in weten wij ons ook te handhaven.

Felicitaties richting de VLP, VVD. ChristenUnie Welkom.

Felicitaties voor de Roosendaalse Lijst, de grootste en aan zet om het informatieproces vorm te geven. Met de opdracht aan de informateur is hier al voortvarend mee aan de slag gegaan.

De informateur dient te onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot de vorming van een stabiele coalitie die met voldoende bestuurskracht de gemeente in staat zal stellen om haar ambities en de (door het rijk) opgelegde opgaven te kunnen realiseren.

Tijdens het slotdebat in de Kring was het lot voor de lijsttrekkers de zeepkist of de sofa. Ik stond op de zeepkist, maar wil u mijn droom voor Roosendaal, de kern daarvan, niet onthouden.

Mijn droom voor Roosendaal is een droom over een Roosendaalse samenleving die niet alleen gezond en gelukkig is, maar waar voor iedereen plek is. Om een eind te maken aan de verhalen van jongeren die met hun mbo-2 diploma langs de kant staan, omdat de werkgevers er alweer vandoor zijn, op naar mbo-3,4 of hoger. In hun zucht naar meer, ‘sneller’ en ‘beter’ trekken werkgevers de onderste sport van de ladder steeds hoger op. Zodat een hele groep er straks niet meer bij kan. Dat moeten we ten alle tijden bestrijden. De droom van een Roosendaalse economie waar voor iedereen plaats is maken we pas waar als we weer echt gaan investeren in Roosendaal. 

Een ongedeelde stad, een duurzame energievoorziening, een sociaal Roosendaal, echte gelijkheid, een rechtvaardige zorg, goed en eerlijk werk. In de afgelopen periode zijn er stappen gezet, soms bescheiden, soms fors. We boeken vooruitgang. Maar tegelijk is er nog oneindig veel om over te dromen, om naar te streven. We zijn er nog niet. En dat, beste Roosendalers, moet ook onze houding zijn. Zelfbewust over wat we in Roosendaal bereiken, ambitieus over wat we nog willen bereiken, over wat we dromen voor een Roosendaal waar iedereen meedoet. Niets is onmogelijk. 

Bestuurlijke ambities

U kent onze speerpunten uit ons PvdA verkiezingsprogramma: vanuit solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid maken wij onze keuzes. De buurt is van ons samen, zorg voor elkaar, werk en inkomen en een toekomstbestendig Roosendaal staan hierin centraal.  Als voorbeeld: goed vangnet blijft belangrijk maar toeleiding naar werk, vaste banen kunnen behouden, aanpak laaggeletterdheid, bestrijding van erfelijkheid van armoede zijn voor duurzame oplossingen essentieel. Idem openbare ruimte: onderhoud moet op orde blijven maar belangrijker nog is de toekomstbestendigheid zoals de mogelijkheden tot bewegen in de openbare ruimte en een verkeersinfrastructuur die rekening houdt met ‘het vervoer van morgen en overmorgen’.

De strategische verkenningen geven daarbij een goed inzicht in de trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor Roosendaal. Onze partij heeft ook de uitdagingen die voor Roosendaal bestaan keer op keer geagendeerd. Kansen op het gebied van de economie, het voorzieningenniveau en de mobiliteit.

Voor de realisatie van de ambities voor Roosendaal zijn voor de PvdA een aantal aspecten van belang zijn.

1) Zaken aanpakken samen met onze maatschappelijke partners, van bedrijfsleven tot onderwijspartners, van professionele zorgverleners tot actieve vrijwilligersorganisaties. De recente oproep van samenstadjesterker is daarbij een goed voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld de beweging die in Nispen in gang is gezet om bewoners meer zeggenschap te geven en zelfbeheer te geven als het gaat om het onderhoud van de buitenruimte. En vergeet de inzet van AlWel niet, die heeft aangegeven te investeren in onze wijken en dorpen.

2) Politiek gezien: met ruimte voor inbreng van alle politieke gezindten; geen dichtgetimmerde verhalen maar ruimte open houden voor de inbreng van alle partijen. Een standpunt van een minderheid kan vaak prima het idee van de meerderheid aanvullen en versterken. Goed voor draagvlak maar vooral ook voor de kwaliteit van besluitvorming.

3) We doen wat vandaag nodig is, maar altijd – zoals al eerder gezegd – rekening houden met morgen en overmorgen. Echt investeren in de toekomst.

Qua financiering: wees realistisch. Heb niet de verwachting dat er gouden bergen uit Den Haag komen. Zorg vooral dat je minder afhankelijk hoeft te zijn van de grillen uit “Den Haag”.

Dus: kritisch kijken naar huidige begroting en middelen vrij spelen om echt duurzaam te investeren. Waarin? Kwaliteit sociale huurwoningen, energietransitie, echte aanpak van armoede, highlights zoals wielerexperience die de stad een impuls kunnen geven.

Laten we dus samen werken aan een Roosendaal voor iederéén, de juiste keuzes maken voor onze gemeente, zodat iedereen zich in Roosendaal welkom en thuis blijft voelen.

De PvdA neemt graag deze verantwoordelijkheid, zeker ook in verbinding met de regio, de provincie en het Rijk. De uitslag motiveert ons om het vertrouwen van hen die progressief hebben gestemd waar te maken. En uiteraard in verbinding met de gehele gemeenteraad.

Vervolgens hebben afgelopen week alle 10 de politieke partijen gesprekken gevoerd met de informateur. De PvdA is zeer benieuwd naar zijn bevindingen, zijn analyse welke partijen qua inhoudelijke prioriteiten, qua type bestuursakkoord en qua visie op bestuurskracht elkaar goed zouden kunnen vinden. Uiteraard heeft de PvdA de informateur diverse scenario’s meegegeven. We houden u op de hoogte.

UPDATE: De informateur van de Roosendaalse Lijst heeft de 1e ronde afgerond. De Roosendaalse Lijst-VVD-CDA-GroenLinks gaan verder onderhandelen over een nieuw gemeentebestuur. Er is geen echt informatieproces geweest, nu volstrekt onduidelijk is waarom deze combinatie nu verder wordt onderzocht. Waarschijnlijk omdat de 3 partijen de afgelopen 4 jaar goed hebben samengewerkt, SP als 4e partner verloren heeft en nu wordt ingewisseld voor een winnaar. GroenLinks. Andere opties zijn niet echt serieus bekeken of onderzocht door de informateur namens de Roosendaalse Lijst. Denk bijvoorbeeld aan de grote winnaar VLP, of denk aan een scenario zonder het CDA met hun vele beloftes tijdens de verkiezingscampagne.