Door op 4 maart 2016

Politieke Beschouwingen – Een gemeente voor iedereen blijven

Afgelopen week hield de gemeenteraad van Roosendaal haar Politieke Beschouwingen. De PvdA zette o.a. in op meer aandacht voor de economie en werkgelegenheid, versterking van het armoedebeleid en citymarketing. Lees hier onze volledige inbreng.

Spreektekst Michael Yap, fractievoorzitter PvdA Roosendaal

Afgelopen week een tweetal berichten die ons als PvdA opvielen:

– Het aantal bijstandsgerechtigden blijft groeien. Eind vorig jaar waren het er 450 duizend, een toename van 16 duizend vergeleken met het jaar ervoor. Vooral meer jongeren en 45-plussers zijn in 2015 in de bijstand terechtgekomen. Dit meldt het CBS.

– Ruim de helft van de arme Nederlanders verkeert drie jaar of langer in armoede. Het gaat om bijna 600.000 mensen. Eenmaal arm betekent vaak blijvend arm, aldus de conclusie uit het onderzoek van het SCP.

U begrijpt, als sociaaldemocraat word ik daar niet vrolijk van. Zeker niet, als in Roosendaal de groei van de werkgelegenheid achter blijft op de rest van Brabant. Zeker niet, als kinderen in hun ontwikkeling beperkt worden door de gevolgen van armoede.

Een ding blijft daarom duidelijk. Een progressief Roosendaals geluid blijft nodig voor onze Roosendaalse inwoners. De PvdA blijft immers strijden voor een Roosendaal waar iedereen die wil, de kans krijgt om mee te doen en het beste uit zichzelf te halen. Een gemengde stad, met jong en oud, waarin verbinding en solidariteit voorop staan. Een gemeente om trots op te zijn!

Een aantal mooie voorbeelden als het sportstimuleringsproject voor de Roosendaalse jeugd ‘ Sjors Sportief’ dat alle records breekt in Roosendaal; het nieuwe schoolgebouw van het Da Vinci College dat dit jaar in gebruik wordt genomen; we gaan weer woningen bouwen in Roosendaal en Nispen zet onze gemeente op de kaart als winnaar van de Dorpenderby, versterken dit gevoel van trots.

Het college gaf vorig jaar aan stevig op koers te zitten. Nu, halverwege de bestuursperiode, kunnen we dit gedeeltelijk onderschrijven. Vanuit de drie gekozen hoofdthema’s kunnen we constateren dat er nog veel plannen gemaakt moeten worden, en nog veel belangrijker tot uitvoering moet worden gebracht. Veel politieke partijen geven dit aan.

We wachten immers nog op concrete plannen binnen het sociaal domein als we het hebben over het optimaliseren van het gebruik van (bestaande) ontmoetingsplekken, het stimuleren van participatie, het bevorderen van vroeg signalering en het versterken van vrij toegankelijke ondersteuning.

De binnenstad. De markt moet het doen: initiatief nemen en investeren. De gemeente ondersteunt, faciliteert en stimuleert. De politiek en de gemeente moeten de samenleving vooral ‘comfort en ruimte’ bieden. Dat doen wij ook graag, maar altijd zorgvuldig als het gaat om een besteding van gemeenschapsgeld. Concreet is er 3 miljoen euro voor de Nieuwe Markt vrijgemaakt. Dit plan overtuigde ons niet, nu wat ons betreft ieder plan t.b.v. de binnenstad bij zal moeten dragen aan een sterke economische binnenstad, een versterking van de economische structuur van Roosendaal. Achter de schermen zal vast hard worden gewerkt aan diverse plannen, maar onze inwoners zien dit niet. Vooralsnog stevige investeringen van de gemeente. De partners zijn enthousiast en doortastend aan de slag gegaan. Waar blijkt dat uit? Waar blijft de nieuwe centrumring, waar blijft de aanpak van de leegstand, waar blijft een compacte aantrekkelijke binnenstad? Waar blijft het parkeerplan, nu parkeeropbrengsten achteruit gaan? Wat zien onze inwoners?

We hebben onlangs met het schoolbestuur van de KPO gesproken over onderwijs in de kleine kernen. De discussie past binnen de toekomst van de onderwijshuisvesting in Roosendaal. Over de zogeheten doordecentralisatie zou er begin dit jaar een raadsvoorstel liggen. We hebben nog niets gezien.

De economie en werkgelegenheid lijken het ondergeschoven kindje van dit college. Nu liggen er, na ruim twee jaar eindelijk Economische Actiepunten voor. Gaan die ook tot uitvoering komen?

Vanuit deze inleiding komen we tot een aantal prioriteiten, accenten, die van belang zijn voor de komende jaren en die wij als PvdA fractie graag vertaald zien in de Kadernota 2017 en de daaropvolgende gemeentebegroting. Financieel lijkt hiervoor ook ruimte te zijn.

  1. Werk maken van de Roosendaalse jeugd. Naast ons initiatiefvoorstel om nu serieus de jeugdwerkloosheid te bestrijden, met een inzet op onderwijs, werk en een zinvol bestaan, vragen we het college voorstellen uit te werken in lijn met het advies van de Jongerenraad Roosendaal ten behoeve van jongeren (18-/+) in de jeugdzorg.
  2. Armoedebeleid: beter benutten van de bijzondere bijstand, betere samenwerking diverse stichtingen, innovatieve en orthodoxe maatregelen om iedereen mee te laten doen, het moet niet lonen om in de bijstand te blijven zitten (beroep op diverse regelingen), aandacht voor de groep er net boven (armoedeval).
  3. Bijeenkomst ‘Samen bepalen we de kaders’. Over diverse thema’s zijn we onlangs in de Kring met de samenleving in gesprek gegaan. Wij pleiten voor het continueren van de Stadsgesprekken, halfjaarlijks, om zo de peiling in de samenleving te meten over wat belangrijk is. Uit de 1e bijeenkomst is in ieder geval helder af te leiden dat ten aanzien van sport & cultuur onze subsidieregels aangepast dienen te worden, zodat we als gemeenteraad in ieder geval niet ieder jaar hierover opnieuw hoeven te debatteren. De gemeenteraad heeft dit al opgepakt.
  4. Citymarketing, hoe verkopen we Roosendaal. Wat we nu als gemeente doen, onder meer via de VVV, vinden wij als PvdA erg mager. We pleiten voor Stadsmarkeringen. Er ligt een plan klaar voor de verfraaiing van de Markttunnel, met een citymarketings-concept vanuit creatief Roosendaal. Roosendaal2018: 750 jaar, Serious Request en de Roosendaalse Roos op de TV-toren. Ook hier zien we graag voorstellen van het college over terug bij de Kadernota.
  5.  Uit recente berichtgeving van onder meer de Vereniging Eigen Huis blijkt dat de OZB in Roosendaal meer stijgt dan de landelijke norm. Dat moeten we voor onze inwoners niet willen in 2017. Het lokaal belastingdomein verdient daarom de aandacht, onder de streep zien we graag in 2017 voor onze inwoners hierin een verlichting.
  6. Welkom in Roosendaal! Met de aangenomen motie van D66, PvdA, GroenLinks hebben we het college opdracht gegeven om de integratie van iedere nieuwe inwoner van Roosendaal goed te laten verlopen. Vluchtelingenwerk Roosendaal heeft ook het college een duidelijk en krachtig visiedocument aangeboden hoe onze gemeente dit moet oppakken, in het kader van inburgering, wonen, werken, meedoen en onderwijs. Ook hier verwachten we van het college een voorstel om dit uit te voeren.

Naast deze nieuwe accenten vraagt de PvdA ook aandacht voor belangrijke zaken waar goede intenties zijn van het college, maar de uitvoering nog op zich laat wachten. 2017 is immers het laatste volle jaar in deze bestuursperiode en onze inwoners willen resultaat zien. Denk aan de dossiers ‘Cultuur’, de aanpak achterstanden investeringen voor civieltechnische kunstwerken, de aanpak openbare ruimte van het groen en het grijs en onze fietsinfrastructuur en het zelfbeheer buitensportaccommodaties.

Onze fractie hoopt met bovengenoemde keuzes en accenten ook de verbinding met u te maken om gezamenlijk te werken aan een nog mooier Roosendaal. Lokaal waar het kan, regionaal waar het moet. Wij vinden dat er met energie, ambitie en perspectief gewerkt moet worden aan Roosendaal. Laten we samen de juiste keuzes maken voor onze gemeente, zodat iedereen zich in Roosendaal welkom en thuis blijft voelen. Laten we een gemeente voor iedereen blijven. Kortom, samen vooruit!