Door op 17 december 2014

Plannen binnenstad vereisen goede en zorgvuldige communicatie

In de media vernamen wij de eerste concrete binnenstadsplannen die betrekking hebben op het “mandje” Mariadal en omgeving.

We vernamen dat niet alleen het stadskantoor tegen de vlakte gaat, maar ook dat de gebouwen van de Jeroen Boschschool, Don Bosco en kinderopvang Doppido gesloopt gaan worden en dat wethouder Verbraak met deze partijen in gesprek is om deze voorzieningen onder te brengen in een integraal kindcentrum in de gebouwen van de voormalige Vincentiusschool en de Berchmans Mavo in de Vincentiusstraat. Blijkbaar is er een proces in gang gezet dat tot deze mededeling in de media heeft geleid. We constateren dat de huidige gebruiker c.q. (deel-)eigenaar, de Stichting Ons Middelbaar Onderwijs OMO (SG Tongerlo), niet in dit besluitvormingsproces is meegenomen en dat voor het uitbrengen van het persbericht deze partij niet is geïnformeerd.

De PvdA juicht ontwikkelingen t.a.v. de binnenstad conform de plannen van Riek Bakker toe, maar is van mening dat dit soort processen wel om zorgvuldigheid vragen, waarbij goede communicatie met betrokkenen en samenwerking tussen de gemeentelijke overheid, samenleving en organisaties vereist is. De PvdA heeft daarom de volgende vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder, wethouder Verbraak:

1. Heeft u in de verkenning naar een mogelijk nieuwe locatie rekening gehouden met het feit dat bovengenoemde locaties aan de Vincentiusstraat, behalve in economisch eigendom ook deels in juridisch eigendom zijn van de Stichting Ons Middelbaar Onderwijs OMO (SG Tongerlo)?

2. Klopt het dat u OMO niet in het proces rond de verplaatsing van de kindvoorzieningen heeft meegenomen?

3. Zo ja, wat is de reden om dit niet te doen?

4. Bent u op de hoogte van het feit dat OMO niet is ingelicht over de communicatie in de persberichten?

5. Bent u het met de PvdA eens dat dit handelen niet het vertrouwen wekt in de nieuwe besluitvormings- en samenwerkingsprocessen die het college voorstaat in de plannen rond o.a. de Binnenstad?

Inhoudelijk wijkt het plan ten aanzien van de verplaatsing van de kindvoorzieningen ook af t.o.v. de plannen als opgenomen in het rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’ (pagina 66).

6. Kunt u dit nader toelichten welke afwegingen u heeft gemaakt om af te wijken van het rapport?

De antwoorden op deze vragen volgen uiterlijk in januari 2015 door de verantwoordelijk wethouder.

De Roosendaalse Bode van 14-12-2014

Bericht in de Roosendaal Bode 14122014

BNdeStem van 10-12-2014

Bericht in BNdeStem 10122014