Door op 28 september 2016

Peuterspeelzaalwerk Roosendaal vanaf 2017 goed geregeld?

Begin 2016 heeft wethouder Verbraak de gemeenteraad bericht over het (voorgenomen) besluit dat de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR) wordt opgesplitst. De peuterspeelzalen worden als peutergroepen bij de schoolbesturen ondergebracht. De datum daarvoor is 1 januari 2017.

Het college van B&W heeft ons bericht dat de schoolbesturen ingestemd hebben met dit (voorgenomen) besluit. Daarbij worden de gevolgen voor personeelsleden, voorzieningen, gebouwen en financiën in beeld gebracht en wordt uitgewerkt hoe daarmee bíj opsplitsing en overdracht om te gaan. Concreet betekent dit dus dat de schoolbesturen St. PCO, St. KPO en St. OBO met ingang van I januari 2017 a.s. de peutergroepen in eigen beheer gaan exploiteren, ieder binnen hun eigen organisatie. Als eerste basisschool in Roosendaal is IKC Kroevendonk hiermee al gestart, onder leiding van de basisschooldirectie, de administratie alsmede  de peuterleiders worden van de SPR overgenomen.

Er is toen ook aangegeven dat de gemeente met de onderwijsbesturen, SPR en kinderopvangorganisaties de volgende punten zal bespreken:

  1. Op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het aanbíeden van een voorschoolse voorziening voor alle Roosendaalse peuters;
  2. Samenwerking tussen de diverse partners in het aanbieden van peuteropvang en erkende voorschoolse educatie aan geïndiceerde doelgroepkinderen.
  3. De visie op lKC, het vormgeven van lKCen IKC in kleine kernen.

In juli ontvingen we het bericht dat de St. OBO niet bereid is om per 1 januari 2017 de acht peutergroepen over te nemen van de SPR. De St. OBO gaat liever op zoek naar een grotere partij die als werkgever het peuterspeelzaalwerk op hun scholen kan exploiteren.

We hebben ook recent vernomen dat de St. KPO ook niet bereid is om per 1 januari 2017 de peutergroepen over te nemen van de SPR.

Gelet op deze ontwikkelingen heeft de PvdA fractie vragen gesteld aan wethouder Verbraak.

UPDATE: De antwoorden zijn inmiddels ontvangen. Gemeente schetst een rooskleurig beeld en neemt helaas niet de regie.