Door Karim Ahlalouch op 29 juni 2018

Opnemen Islamitische school in Plan van Scholen 2019-2022

Door de SIPO is een aanvraag ingediend voor het stichten van een Islamitische School in Roosendaal. Portefeuillehouder, wethouder van Ginderen (CDA), is positief en vraagt de gemeenteraad om in te stemmen om dit initiatief op te nemen in het Plan van Scholen voor de periode 2019-2022.

De vrijheid van onderwijs, inmiddels 100 jaar geleden vastgelegd in onze Grondwet (artikel 23), vormt een wezenlijk onderdeel van het Nederlandse culturele erfgoed. De diversiteit in onze samenleving wordt hiermee gefaciliteerd. Het maakt het mogelijk dat een ieder, uiteraard binnen de marges van de Grondwet en geldende wet- en regelgeving, een school op kan richten. De kwaliteit van het onderwijs inclusief het pedagogisch klimaat wordt bewaakt door de Onderwijsinspectie.

De vrijheid van onderwijs was sterk confessioneel bepaald met katholieke en protestantse scholen. Sinds de ontzuiling zien we wel dat deze scheidslijnen minder duidelijk zijn. Maar we zien wel dat ouders de waarden waar scholen, bijvoorbeeld openbaar, islamitisch, humanistisch, protestants, katholiek, voor staan nog steeds belangrijk vinden.

Vanuit dit perspectief hebben we ook dit raadsvoorstel beoordeeld. De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) heeft de wens om een school op te richten, een school te stichten, in Roosendaal en dient daarvoor opgenomen te worden in het Plan van Scholen. Zoals iedere school dient ook dit initiatief volledig te voldoen aan de aan de eisen die de onderwijswet en wet- en regelgeving stellen aan het curriculum en de voertaal waarin de lessen worden gegeven.

De portefeuillehouder stelt in het raadsvoorstel dat de wens van de SIPO past binnen de wettelijke kaders en voldoende is onderbouwd met informatie en prognoses om uit te gaan van levensvatbaarheid van de nieuw te stichten school.

Onze fractie is zich bewust van de beeldvorming rondom islamitische scholen. We hebben ook kennis kunnen nemen van de diverse reacties op bijvoorbeeld social media.

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat Islamitische scholen een belangrijke rol spelen bij de integratie van de betreffende leerlingen en bij de verhoging van de betrokkenheid van hun ouders bij de school. Ook zou deze vorm van onderwijs op den duur leiden tot emancipatie, hetgeen op één lijn gesteld kan worden met het effect dat de stichting van katholieke scholen destijds op de emancipatie van het katholieke volksdeel in Nederland heeft gehad, en tenslotte tot verbetering van de onderwijsprestaties van deze kinderen leiden door de kleinere afstand die er zou bestaan tussen de opvoeding op school en thuis.

‘Het kan wel degelijk: een succesvolle islamitische school oprichten’

Met deze titel begon de Trouw op 19 April 2018 haar artikel over Het Avicenna College in Rotterdam. De school dat gebouwd werd op de resten van Ibn Ghaldoun, is een college die goed onderwijs geeft, de wet- en regelgeving naleeft en waar aandacht is voor de waarden en normen van de democratische rechtsstaat. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek in december 2017.

‘Islamitische scholen hebben een kracht die wordt onderschat’

Dit is een van de conclusies die Marietje Beemsterboer in haar gepresenteerde promotieonderzoek juli j.l. aan de Universiteit Leiden trekt. Volgens haar bieden de scholen kinderen geborgenheid en worden ze goed voorbereid op de Nederlandse maatschappij. Het vooroordeel dat deze onderwijsinstellingen de integratie van kinderen zou belemmeren, klopt niet, stelt Beemsterboer.

Wij gaan ervan uit, dat als de gemeenteraad instemt met dit raadsvoorstel op 5 juli tijdens de raadsvergadering, de SIPO pro-actief aan de slag gaat met communicatie en informatie over hun ideeën voor Roosendaal en over het initiatief. We gaan er daar ook vanuit dat de gemeente hen daarin optimaal faciliteert. De wethouder heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan.

 

 

Karim Ahlalouch

Karim Ahlalouch

Mijn naam is Karim Ahlalouch; 42 jaar getrouwd en 3 kinderen. Woonachtig in Roosendaal sinds 1983 en lid van de PvdA sinds 2002. In de Roosendaalse multiculturele samenleving wil ik graag een bruggenbouwer zijn tussen de verschillende oevers. Een Roosendaal waarin iedereen zekerheid heeft over een goed bestaan is mijn doel. Mijn speerpunt: De Buurt

Meer over Karim Ahlalouch