Door Michael Yap op 3 januari 2019

Op weg naar een Regionaal Mediafonds?

Als gemeente hebben we belang bij goed geïnformeerde inwoners, ondernemers, organisaties en partners. Media spelen hier vaak een intermediaire rol in en worden van oudsher gezien als de waakhond van de democratie.

De gemeente heeft daarom belang bij een goed geïnformeerde onafhankelijke pers, die helder en kritisch informeert over college- en raadsbesluiten, het gemeentelijke beleid en uitvoering van projecten.

Tegelijkertijd zien we dat media toe moeten naar een ander verdienmodel. Het huidige model van adverteerders en abonnees staat sterk onder druk en past niet goed meer bij de behoefte van de huidige consumenten die overal gratis nieuws vandaan halen en waarvan slechts een deel bereid is te betalen voor achtergrondartikelen en onderzoeksjournalistiek. En dat moet dan ook van hoge kwaliteit zijn. Redacties staan onder druk van bezuinigingen en kunnen daardoor te weinig tijd besteden aan onderzoeksjournalistiek en verdieping.

Er is wellicht niet zo zeer meer behoefte aan meer media, maar vooral aan meer kwaliteit in de zin van onderzoeksjournalistiek, achtergrondartikelen, factchecking, verbreding van de doelgroep en onderwerpen. Wellicht in de vorm van een Regionaal Mediafonds, wat wij als PvdA graag zien dat dit wordt onderzocht.

Naast voornoemde ontwikkelingen hebben de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht een directe relatie met omroepstichting ZuidWest als de zendgemachtigde namens deze gemeenten.

Tegen deze achtergrond hebben wij kennis kunnen nemen van de brief van wethouder Theunis namens Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht, waarin hij aangeeft de omroepstichting ZuidWest financieel extra te ondersteunen in ruil voor extra communicatie opdrachten.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college van B&W in Roosendaal:

 1. Is met uw steun een duurzame toekomst voor de omroepstichting ZuidWest verzekerd, dus ook na 2019? Graag een toelichting op het door u verrichte onderzoek en de gemaakte afspraken.
 2. Welke concrete communicatie opdrachten ontvangt de omroepstichting ZuidWest?
 3. Is deze handelswijze niet in strijd met de Wet Markt en Overheid en lopen andere media hierdoor opdrachten nu niet mis? Graag een toelichting.

Op weg naar een Regionaal Mediafonds:

 1. Bent u bereid om een onderzoek te laten uitvoeren naar de volgende punten?
  1. de inhoudelijke rol van de media in Roosendaal, zoals die van politieke waakhond; en naar de actuele ontwikkelingen van de lokale media.
  2. de mogelijkheden te onderzoeken voor ondersteuning van de lokale media in de breedste zin: bijvoorbeeld het scenario van een lokaal mediafonds zoals dat in Leiden geïnitieerd is.
   • Hierbij een analyse te maken van de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s.
   • Bij het onderzoek de kwantiteit en kwaliteit van de berichtgeving over onze gemeente te inventariseren en hoe dit zich verhoudt tot andere ongeveer even grootte gemeenten
   • Hierbij scenario’s te schetsen die de onafhankelijkheid van de lokale media waarborgen en nieuwe media initiatieven stimuleren. En de media te betrekken bij de ontwikkeling van de scenario’s;
   • De gemeenteraad in 2019 de uitkomsten van dit onderzoek te presenteren.

De antwoorden volgen zo spoedig mogelijk.

Michael Yap

Michael Yap

Ik ben sinds 2006 gemeenteraadslid in Roosendaal. Een zeker bestaan voor iedere Roosendaler staat voorop. Vanuit rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid verantwoorden we onze keuzes. Een Roosendaal voor iedereen staat voorop! In beeld: Duurzaamheid en innovatie. In beeld: De bieb verbindt!

Meer over Michael Yap