Door op 18 november 2014

Onderwijshuisvesting JTC

Door het groeiend leerlingenaantal heeft het Jan Tinbergen College (JTC) behoefte aan tijdelijke extra huisvesting. Het JTC heeft daarom de gemeente verzocht om financiële dekking voor de kosten die zijn gemaakt door het plaatsen van noodlokalen en een interne verbouwing.

Inmiddels is bekend dat de gemeente deze aanvraag afgewezen met als onderbouwing dat de gemeente dit voorjaar het JTC passende en geschikte (onderwijs)huisvesting heeft aangeboden als oplossing voor hun huisvestingsprobleem.

Bij de PvdA fractie is bekend dat de gemeente, als passende en geschikte (onderwijs)huisvesting, het Centrum voor de Muziek De Suite heeft aangeboden. Althans hier gaan we van uit, gelet op de eerdere antwoorden op vragen van de VLP. Daarbij gaf de verantwoordelijke wethouder Verbraak (CDA) aan dat het JTC daarom een eigen oplossing heeft gevonden en dit ook zelf te financieren. Dit wekt bij ons nu enige verbazing nu er nog gewoon een verzoek lag tot financiële dekking en dat deze aanvraag afgelopen week is afgewezen.

Bij onze fractie is ook bekend dat De Suite ook niet (meer) beschikbaar is, gelet op de afspraken die de gemeente inmiddels heeft gemaakt met de gebruikers van De Suite.

De PvdA fractie is van mening dat De Suite niet gezien kan worden als een passende en geschikte ruimte voor onderwijshuisvesting als bedoeld voor het onderwijs gegeven door het JTC, aangezien De Suite nu geschikt is voor met name muziekonderwijs.

De PvdA fractie is ook van mening dat de gemeente tot op heden verantwoordelijk is voor deugdelijke onderwijshuisvesting. De gemeente heeft immers aangegeven dat de doordecentralisatie (overdracht van de verantwoordelijkheden en financiën voor schoolgebouwen aan de schoolbesturen) nog niet heeft plaatsgevonden. De gemeente is nog in de verkennende fase met de schoolbesturen, zo was de laatste boodschap.

Gelet hierop hebben we de volgende vragen gesteld aan het college van B&W gemeente Roosendaal:

1. Op welke wijze is volgens u nu passende en geschikte (onderwijs)huisvesting aan het JTC aangeboden, zeker gezien het feit dat De Suite niet beschikbaar is?

2. Bent u bereid om uw besluit te herzien en tegemoet te komen aan de aanvraag van het JTC?

Het JTC heeft twee onderwijslocaties, aan de Burgemeester Schneiderlaan en de Azaleastraat. De Azaleastraat is qua gebruik al richting einde levensduur.

3. Hoe ziet u de toekomst van de huisvesting JTC, in combinatie met het aantal te huisvesten leerlingen?

De antwoorden volgen uiterlijk volgende week bij de Commissie Bestuur.