Door Michael Yap op 1 oktober 2018

Met Hart voor de Zorg(economie)?

Één van de pijlers van de Roosendaalse economische agenda, de zorgeconomie, met het Care Innovation Center en het Innovitapark als uithangborden. Gemeente wil er de stekker uit trekken. Logisch of onverstandig? Onze fractie stelt vragen aan het college B&W.

Schriftelijke vragen ‘Met Hart voor de Zorg(economie)?

Roosendaal heeft de zorgeconomie gezien als belangrijke economische pijler. In 2013 is hiervoor het actieprogramma ‘Speerpunt Zorgeconomie’ vastgesteld. Roosendaal als Zorgstad was hierbij het uitgangspunt. Roosendaal heeft regionaal de trekkersrol opgepakt op het gebied van de zorgeconomie. U zag voor zichzelf een rol als facilitator, aanjager en mede-investeerder om initiatieven in de zorg te ondersteunen.

Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van het Care Innovation Center West-Brabant, de Zorg- en Welzijnboulevard in het Kellebeek College en het Innovitapark. Burgemeester Niederer spreekt keer op keer ook uit, in regionaal verband, dat de zorgeconomie een geïdentificeerd dossier moet blijven.

In de Programmabegroting 2019 geeft het college van B&W aan dat er een proces loopt om het Care Innovation Center West-Brabant te beëindigen en het Innovitapark te behouden als bedrijfsverzamelgebouw. Dit staat haaks op het Bestuursakkoord 2018 – 2022 waarin is opgenomen dat u met het Care Innovation Center en het Innovitapark innovatief ondernemerschap stimuleert.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het niet aan het CIC zelf om een beslissing te nemen over doorgaan of stoppen?
  2. Kunt u een overzicht verstrekken van uw financiële bijdragen de afgelopen jaren afgezet tegen de bijdragen van derden aan het CIC?
  3. Kunt u toelichten waarom u een proces loopt om, naar wij aannemen de relatie met, het CIC te beëindigen (aanleiding, stand van zaken), wat haaks staat op het onlangs afgesloten Bestuursakkoord 2018 – 2022?
  4. Wat is uw mening over de inzet, resultaten, successen van het CIC?
  5. Wat vinden de partners uit de zorg (BRAVIS Ziekenhuis, onderwijs, zorgaanbieders, Provincie Brabant, Ministerie VWS) ervan dat u uw handen aftrekt van het CIC?
  6. Hoe gaat u nu verder met het speerpunt zorgeconomie?
  7. Het Innovitapark is gestart als broedplaats voor zorginnovaties, neemt u hier nu ook afstand van en wat zal exact de nieuwe invulling worden?
  8. Het Huis van Morgen is ook onderdeel van het CIC, belang voor inwoners, studenten, hoe gaat u dit borgen?
  9. Wat betekent dit voor nieuwe activiteiten als het onlangs aangekondigde Logipark, 6 jaar en dan de stekker eruit?

 

Michael Yap

Michael Yap

Ik ben sinds 2006 gemeenteraadslid in Roosendaal. Een zeker bestaan voor iedere Roosendaler staat voorop. Vanuit rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid verantwoorden we onze keuzes. Een Roosendaal voor iedereen staat voorop! In beeld: Duurzaamheid en innovatie. In beeld: De bieb verbindt!

Meer over Michael Yap