Door op 22 februari 2017

Met hart voor de zorg?

Vanavond zal er een protestactie plaatsvinden over het beleid van SP-wethouder van Poppel die het mogelijk maakt dat onze inwoners die hulp in het huishouden ontvangen het risico lopen dat zij hun vaste medewerker na 1 juli 2017 kwijt raken.

De PvdA en GroenLinks hebben van meet af aan al de zorgen geuit over dit nieuwe beleid. Naast de PvdA en GroenLinks heeft nu ook de FNV zich uitgesproken en hecht net als ons veel waarde aan de continuïteit in zorg en is bang dat deze grotendeels verloren zal gaan met de mogelijke personeelswisselingen. Zij verzoeken SP-wethouder van Poppel dan ook met klem te bewerkstelligen dat de nieuwe zorgaanbieder die actief zal zijn op de Roosendaalse markt de medewerkers van de Roosendaalse zorgaanbieders – die als gevolg van de aanbesteding hun baan verliezen – overneemt zodat de werkgelegenheid gegarandeerd blijft. De PvdA en GroenLinks kunnen enkel bij deze oproep aansluiten.

Daarnaast wijzen de PvdA en GroenLinks op de Roosendaalse Transformatie Agenda (RTA). Eind 2014 werd door de gemeente Roosendaal met tien zorgaanbieders afspraken gemaakt over hun voornemens voor innovatie in het nieuwe stelsel voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Zij zetten zich samen in om voldoende hulp, ondersteuning en zorg te bieden voor iedereen die een vangnet nodig heeft, waarbij wordt uitgegaan van de eigen mogelijkheden van inwoners om problemen op te lossen. Tekenend voor deze Roosendaalse aanpak is dat de organisaties een partnerschap aangaan waarbij de gemeente ruimte geeft voor de expertise van de zorgaanbieders.

Gelet hierop hebben we de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Hoe kijkt u nu terug op het inkoopproces HbHplus en wat is uw opvatting over de effecten van dit nieuwe inkoopproces (negatief effect op de Roosendaal arbeidsmarkt, nieuwe zorgaanbieder van buiten Roosendaal, onrust voor medewerkers in de thuiszorg, onrust bij inwoners)?
  2. Waarom heeft u niet durven te vertrouwen op de lokale samenwerking met lokale partners binnen de RTA, is er bijvoorbeeld sprake van klachten over de kwaliteit van lokale aanbieders?
  3. Is de RTA nog leidend voor u?

In de raadsmededeling over het inkoopproces HbHplus en de discussie in de commissievergadering van 3 november 2016 met de gemeenteraad heeft u aangeven dat de keuzevrijheid gegarandeerd is en dat het uitgangspunt is dat de burger de vertrouwde hulp behoudt. In antwoord op eerdere vragen van andere politieke partijen lijkt u te zijn afgestapt van deze uitgangspunten. Medewerkers die al meer dan 10 of 20 jaar bij een cliënt komen, kunnen straks de zorg en ondersteuning niet meer verlenen omdat hun werkgever niet gegund is in een perceel. Probeer dit maar eens uit te leggen.

  1. Welke keiharde garanties kunt u geven dat toch de burger hun vertrouwde hulp zullen behouden?
  1. Hoe kijkt u naar de Roosendaalse werkgelegenheid op dit gebied? Vreest u niet dat er ontslagen zullen vallen en met name voor de doelgroep die weer moeilijk aan een baan kunnen komen? Gaat u hier iets voor doen?
  1. Kunt u aangegeven of het tarief per cliënt in het kader van HbHplus zal worden verlaagd en dat dit mede debet is aan de keuzes van zorgaanbieders om met jonger personeel te willen werken?

Met hart voor de zorg? Ook dit college van B&W onder aanvoering van SP-wethouder van Poppel? Uit de antwoorden blijkt in ieder geval dat er geen garanties kan worden gegeven over de werkgelegenheid, dat de cliënt de vertrouwde hulp zal behouden en dat de effecten van het nieuwe beleid strookt met Roosendaal stad van de menselijke maat. Dit krijgt dus een vervolg.