3 mei 2016

Met Elkaar – Voor Elkaar, PvdA op koers

De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 bracht Roosendaal een ‘rechts’ college bestaande uit de partijen Roosendaalse Lijst, CDA, SP en de VVD. We zitten op de helft van deze bestuursperiode, altijd goed om te zien wat de PvdA Roosendaal heeft gedaan de afgelopen twee jaar.

Onze partij was zich ervan bewust wat de gevolgen waren van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, met twee zetels (Michael Yap en Esther Derks) maakten we voor het eerst sinds de invoering van het dualisme geen onderdeel uit van de coalitie en moesten we de oppositiebankjes in. De uitslag van 2014 heeft ons gemotiveerd om het vertrouwen van hen die wel de PvdA hebben gestemd waar te maken, en dat van hen die dat niet deden te herwinnen.

Nadat in de vorige bestuursperiode er mede door de PvdA, onder leiding van Kees Jongmans, een stevig fundament voor de toekomst van Roosendaal is gelegd middels het visiedocument ‘Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt. Een drieluik vanuit economisch, ruimtelijk en sociaal perspectief. Een stad van de menselijke maat, was het uiteraard vervelend om in betere tijden niet direct aan de knoppen te kunnen draaien. Dit neemt echter niet weg dat we in onze nieuwe rol als PvdA de uitdaging aan zijn gegaan om dag in dag uit te knokken voor een Roosendaalse samenleving waarin we niet alleen aan onszelf denken maar naar elkaar omkijken. Waar goede zorg dichtbij georganiseerd en gegarandeerd is. Waar ieder kind naar school kan om het beste uit zichzelf te halen. Waar jong en oud een goede baan hebben. Dat is in een verantwoord tempo zorgen dat we niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Dat is de economie en werkgelegenheid aanjagen. Doen wat nodig is, wat ons betreft. Doen wat nodig is, met elkaar, voor elkaar. Want de sociaaldemocratie, dat is en blijft samen sterker. Nu we op de helft zijn van deze bestuursperiode kunnen we trots zijn op de door ons behaalde resultaten.

Met het afscheid van Paul Klaver als raadslid startte de nieuwe periode in 2014 met zijn afscheidspleidooi namens de PvdA voor het gebruik van de Roos van Roosendaal op bijvoorbeeld de televisietoren. Dit soort stadsmarkeringen zien we nog niet terug op de televisietoren, maar een begin is gemaakt met de verfraaiing van de Kadetunnel. De PvdA ziet dit graag terug door heel de stad, zoals bijvoorbeeld middels de Markttunnel, de televisietoren en andere beeldbepalende toegangen van Roosendaal. We verwachten dit verder uitgerold in 2016, bijvoorbeeld via het culturele platform van Platvorm R.

Dankzij de PvdA, met een verbinding zowel lokaal en landelijk, werden de Klijnsma-middelen, met jaarlijks enkele tonnen voor Roosendaal, in Roosendaal daadwerkelijk benut om armoede in Roosendaal te bestrijden. De PvdA vroeg hierbij om specifieke aandacht voor de jeugd. Tot op heden wordt dit dan ook zo uitgevoerd door de gemeente. Het Jeugdcultuur- en sportfonds, Stichting Paul en Stichting Leergeld zijn hier heel blij mee.

Nadat Riek Bakker naar de achtergrond verdween na de presentatie van de ambitieuze plannen voor de Roosendaalse binnenstad, hebben we de afgelopen jaren nog niet heel veel daadkracht gezien van dit college. Het jaar 2014 kenmerkte zich door stilstand. Veel politieke partijen vroegen om actie van wethouder Lok. De PvdA was vooral benieuwd hoe de gemeente de marktpartijen kon bewegen om mee te investeren in de aanpak van een compacte sterke Roosendaalse binnenstad. Dit lukt nog niet echt. Het eerste wapenfeit was juni 2015, 3 miljoen euro voor een nieuwe Nieuwe Markt. Als PvdA investeren we ook graag in onze binnenstad, maar altijd zorgvuldig als het gaat om een besteding van gemeenschapsgeld. Centraal staat hierin dat ieder plan t.b.v. de binnenstad bij zal moeten dragen aan een sterke economische binnenstad, een versterking van de economische structuur van Roosendaal. Een nieuwe inrichting van enkel het plein overtuigt ons niet.

Dit jaar staat in het teken van een nieuwe centrumring voor de binnenstad. De PvdA heeft ingezet op een binnenstad die BTB-proof is. Een fietsenquête, uitgevoerd op initiatief van Esther, gaf ons hierin veel inzichten.

We maakten ons de afgelopen twee jaar ook hard voor de bibliotheek. Een jaarlijkse korting van 250.000 euro op het budget voor de bibliotheek opgelegd door dit college doet ons pijn. Het bibliotheekwerk in onze stad, maar ook in de wijken en dorpen, achten we van waarde. De bieb heeft de uitdaging opgepakt om met deze korting om te gaan, ook nu wij als PvdA deze korting niet hebben weten te verzachten.

Binnen het sociaal domein wordt de koers voortgezet door dit college die was ingezet door het vorige college: Roosendaal stad van de menselijke maat. We blijven ons verbazen over de waarde van de SP hierin, nu zij zich altijd hebben afgezet tegen deze koers. Het is opvallend dat ze de afgelopen twee jaar niets hebben aangepast en zelfs bij de coalitievorming akkoord zijn gegaan met het opbouwen van een risicoreserve van 10 miljoen euro (voor tegenvallers) in plaats van de 17 miljoen euro die het vorige college, met de PvdA, voor ogen had.

De lijn van de PvdA blijft helder, laat de zorg centraal staan, de menselijke maat en zekerheid bieden. Ook als het nodig is om meer uit te geven dan Roosendaal van het Rijk ontvangt, immers hebben we als gemeente voldoende vlees op de botten. Zo heeft de PvdA er landelijk voor gezorgd om zo veel mogelijk banen voor de zorg te behouden. Daarom heeft de PvdA landelijk gepleit voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). Daar profiteren we nu lokaal van.

In 2014 heeft het kabinet besloten om burgers met een laag inkomen extra financieel te ondersteunen. Hiermee wil het kabinet eenmalig het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 verzachten.

Lokaal hebben we aandacht gevraagd om zorgmijders in beeld te brengen en te bezien hoe we dit kunnen voorkomen. Dit wordt nu uitgewerkt door het college.

In het kader van leefbare wijken en dorpen hebben we concreet resultaat geboekt op onder meer de volgende terreinen. Een goede oplossing voor de ontsluiting Tolberg komt dichterbij. Verder wordt dankzij de PvdA de Zundertseweg in 2017 in één keer aangepakt en geluidsarm gemaakt. Na kritiek van vele inwoners heeft de PvdA erop aangedrongen om de gladheidsbestrijding bij winters weer te verbeteren. Dit resulteerde in een verbeterde aanpak afgelopen winter.

In 2014 presenteerde de PvdA de Plusbegroting 2015, als tegenbegroting op de plannen van dit ‘rechts’ college. Voor de PvdA was de insteek gericht op werk maken van werk, het onderwijs en wonen. Onder het motto “We zijn er mee bezig” kregen we de handen hiervoor niet op elkaar, maar feit is dat we nu nog wachten op resultaat vanuit het college.

2015 stond in het teken van het bundelen van onze krachten met die van D66 en GroenLinks. Vanuit deze progressieve samenwerking boekten we onder meer resultaat op de dossiers maatschappelijk vastgoed Roosendaal voor Roosendaal, inzetten op veiligheid en leefbaarheid goederenvervoer, een cultuurcluster met een culturele netwerkorganisatie voor geheel Roosendaal, een juist antwoord op de ontwikkelingen rondom kerncentrale Doel en dat we ons als Roosendaal optimaal inzetten voor statushouders, goede communicatie met onze inwoners, en een samenhangende aanpak van huisvesting, werk, welzijn, onderwijs en participatie.

Ook werden we versterkt met de burgerraadsleden Arthur van Iersel en Luc Goderie. De laatste trad terug wegens drukke werkzaamheden.

Werk, werk, werk stond voor de PvdA de laatste maanden centraal. Het college presenteerde in 2015 het Economisch Actieplan. Door een ruime meerderheid van de gemeenteraad werd dit beschouwd als een rommelpotje. De PvdA stelde hier een alternatief tegenover, wat uiteindelijk dan is uitgewerkt in Economische Actiepunten. Voor ons staat de aanpak van de werkloosheid centraal, we hebben daarom een initiatiefvoorstel aanpak jeugdwerkloosheid gelanceerd. Dit is positief ontvangen en wordt vervolgd met een themabijeenkomst op 11 mei a.s. We vragen hierbij ook nadrukkelijk aandacht voor het praktijkonderwijs.

Eind 2015 vroegen we bij de begrotingsbehandeling voor 2016 aandacht voor de volgende zaken:

– Ieder kind verdient de beste start. Mede op ons initiatief werd hierover een motie aangenomen, ook in lijn met ons landelijke beleid.

– In samenwerking met D66 en GroenLinks hebben we om een raadsuitspraak gevraagd om ons optimaal in te zetten voor statushouders, goede communicatie met onze inwoners, en een samenhangende aanpak van huisvesting, werk, welzijn, onderwijs en participatie. Deze motie kon rekenen op een grote steun in de gemeenteraad, en ook vanuit het college van B&W.

– We vroegen ook om een lokale belastingverkenning. Met steun van onder meer de VVD, D66 en de Nieuwe Democraten. Wethouder Theunis vond dit nog te vroeg, de motie kon daardoor niet rekenen op steun van de meerderheid van de gemeenteraad.

Recente wapenfeiten van de PvdA in 2016 is de onlangs gehouden leegstandstour door Roosendaal samen met de PvdA Brabant, de gedeputeerde en de Roosendaalse wethouders Lok en Theunis. Dit zorgt voor verbinding en hopelijk een gezamenlijke aanpak om de leegstand in de binnenstad aan te pakken en om van Stadsoevers een succes te maken.

De beschouwingen voor 2017 als input voor de Kadernota stond voor de PvdA in het teken van meer aandacht voor de economie en werkgelegenheid, versterking van het armoedebeleid en citymarketing.

Tot slot vraagt de kwestie opvang vluchtelingen in Nederland veel aandacht, ook in Roosendaal. We gunnen iedereen de veiligheid en welvaart die we zelf hebben en we sturen niemand terug naar oorlogsgebied. Maar we maken ons ook zorgen over de aantallen en vragen ons af of er genoeg woningen en banen zijn voor iedereen. Op nationaal niveau strandt dit dilemma in polarisatie en onmacht. Is het stoer om ‘nee’ te zeggen tegen de oproep van staatssecretaris Dijkhoff om extra opvang beschikbaar te stellen voor de vluchtelingenstroom naar Europa. Wij denken van niet. Laten we ons hart openstellen voor zowel de vluchtelingen die bescherming nodig hebben. Als dit betekent opvang, prima! Laten we ook ons hart openstellen voor onze bezorgde inwoners die zich terecht zorgen maken over de wachtlijsten sociale woningbouw, over de werkgelegenheid, over de integratie van nieuwkomers.

Het is stoer om deze uitdaging aan te gaan, vanuit de samenleving en politiek samen optrekken. Met al onze wijsheid komen tot menswaardige oplossingen. Met wooncorporaties, vastgoedeigenaren, hulporganisaties en maatschappelijke partners komen tot voldoende opvang voor degenen die het nodig hebben. Voor het terugdringen van de wachtlijsten, voor het zorgen van voldoende werkgelegenheid. We leven immers in een samenleving waar we niet uit moeten gaan van ‘nee, tenzij’, maar van ‘ja, mits’. Pak de handschoen van op  en ga de uitdaging aan om ook in onze regio oplossingen te vinden, zodat iedereen in ons land zich hier ook thuis voelt, vluchteling, Brabander, Roosendaaler, volledig mee kan doen en zo ook een bijdrage kan leveren aan onze samenleving.

U kunt zien, een enorme diversiteit aan onderwerpen waar je als politieke partij voor inzet, voor u, voor Roosendaal. Dit en nog veel meer hebben we voor u gedaan. Met aandacht voor jong en oud. Blijf ons volgen via onze website en via social media. Dit blijven we ook de komende twee jaren doen. Doet u mee?

Fractie PvdA Roosendaal

Michael Yap

Esther Derks