Door op 12 juni 2015

Met elkaar, voor elkaar

Jaarlijks wordt de gemeenteraad met de Kadernota in positie gebracht om keuzes te maken en zwaartepunten te leggen in beleid, financiën en prioriteiten voor het komende jaar, met een doorkijk naar de jaren daaropvolgend.

Met de vaststelling van de Kadernota geeft de raad het college van B&W de opdracht om de gewenste beleidsaanpassingen en financiële ombuigingen verder uit te werken in de Programmabegroting van het komende jaar.

De PvdA kon tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 enkel het amendement ondersteunen, ingediend door de VLP-D66-PvdA-Nieuwe Democraten-GroenLinks, om deze Kadernota ter kennisgeving aan te nemen. De Persverklaring Kadernota 2016 licht dit nader toe.

Het huidige stadsbestuur stelt dat een jaar na het vaststellen van de bestuursovereenkomst tussen de vier coalitiepartijen RL-SP-CDA-VVD het goed gaat met Roosendaal. Na de bestuursovereenkomst uit april 2014, de begroting 2015 uit november 2014 hadden we gehoopt dat we met deze Kadernota ook keuzes zouden kunnen maken voor een sociaal, duurzaam evenwichtig Roosendaal. De open houding zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst zien wij niet terug.

Een Kadernota verschaft normaal gesproken namelijk goed inzicht in wat een gemeentebestuur voor plannen heeft, hoe ze die wil financieren (binnen welk kader) en wat ze daarmee gaan bereiken. Het is een richtingaanwijzer voor de keuzes die we maken voor de toekomst van Roosendaal.

Een paar voorbeelden. Inhoudelijk betreuren we het doorzetten van de bezuiniging op de bibliotheek, terwijl we hierover al eerder raadsbreed een motie over hebben aangenomen dat er een meerjarenoplossing eerst moet volgen.

Raadsbreed was eerder steun voor een uitgewerkt effectiever armoede- en minimabeleid voor de behandeling van deze Kadernota. We hebben nog niets gezien.

Verlaging van het participatiebudget, onverstandig nu de tweedeling in Nederland juist toeneemt en een lokale overheid juist vol moet inzetten dat iedereen kan meedoen. Een economisch actieplan, ruim een jaar geleden aangekondigd en tot op heden geen actie gezien, terwijl arbeidsplaatsen teruglopen, er meer gebruik wordt gemaakt van de bijstand en er juist veel kansen en uitdagingen liggen op juist de arbeidsmarkt en de economie voor Roosendaal en de regio.

Met deze Kadernota werd door het stadsbestuur gevraagd in te stemmen met de financiële consequenties, terwijl veel plannen nog niet bekend zijn. Dit stadsbestuur zegt eigenlijk: we kunnen het binnen dit kader regelen, de uitwerking volgt, we bedenken er later een plan bij. Dat is een keuze. Een keuze die wij niet hoeven verdedigen. Daar passen wij als PvdA voor. Zorgvuldigheid staat bij ons voorop, juist in het belang van Roosendaal en onze inwoners.

Wij staan open voor een goede, constructieve relatie met het huidige stadsbestuur om te werken aan een sociaal, duurzaam en evenwichtig Roosendaal. Dus niet tekenen bij het kruisje, maar in gezamenlijkheid optrekken. Met elkaar, voor elkaar. Laten we hier de komende jaren dan ook werk van maken, juist nu het economisch tij lijkt te keren en er weer geïnvesteerd kan worden in onze gemeente, in onze wijken, dorpen en buurten.