Door op 23 januari 2017

Maatwerk voor ontmoeting en activiteiten in wijken en dorpen

Onze collega’s van de VLP hebben de buurthuizen weer eens op de agenda van de Roosendaalse politiek gezet, met als inzet om te komen tot een oplossing voor financiële problemen bij een aantal buurt, wijk -en dorpshuizen.

Wat de PvdA betreft zijn ontmoetings- en welzijnsactiviteiten in de wijken en dorpen belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit. Daarvoor is ruimte nodig. Of dit publiek, privaat, in openbare gebouwen of in een wijk- of buurthuis beschikbaar is, is van secundair belang. Niet in welk gebouw, maar óf geschikte ruimte beschikbaar is, is van primair belang. Het ligt daarbij voor de hand dat goed lopende buurt- en dorpshuizen ook op termijn deze functie blijven vervullen.

De beschikbaarheid van ruimtes, de betrokkenheid van bewoners, de vraag naar activiteiten en mogelijkheden voor de exploitatie en het beheer van buurt- en wijkhuizen verschillen per wijk. Maatwerk staat hierbij centraal. Zelfredzaamheid is belangrijk en kan bovendien bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van buurt- en dorpshuizen en de betrokkenheid van bewoners. Om een goede exploitatie, zoveel mogelijk door betrokkenen zelf, mogelijk te maken, is het nodig eventuele technische, organisatorische of procedurele belemmeringen op te heffen, wanneer dit binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt.

Daar waar geen of een onvoldoende vraag naar activiteiten en/of fysieke ruimte beslaat, is er geen basis voor een bijdrage aan een buurthuis of buurthuisactiviteiten uit publieke middelen. Daar waar wel vraag naar activiteiten en/of fysieke ruimte bestaat, en er (nog) onvoldoende mogelijkheden zijn om dit via zelfredzaamheid te realiseren, is een bijdrage uil publieke middelen mogelijk.

Voornoemde visie was het uitgangspunt bij de eerder doorgevoerde bezuinigingen op de buurt, wijk- en dorpshuizen een aantal jaren geleden in onze gemeente. Een serie in de Roosendaalse Bode gaf een mooi inzicht wat onze buurt, wijk- en dorpshuizen doen in onze gemeente en hoe ze omgaan met minder subsidie vanuit de gemeente. Uiteraard prijst de PvdA deze inzet.

Het college van B&W gaf al eerder aan dat zij bereid zijn om de besturen van de buurt- en dorpshuizen te ondersteunen bij hun streven om te komen tot een sluitende exploitatie. De motie van de VLP roept hier ook toe op. Na een commissievergadering van de gemeenteraad, is deze motie tekstueel, mede na inbreng van de PvdA, aangepast. Waar in de oorspronkelijke tekst het openhouden van de buurt, wijk – en dorpshuizen centraal stond, staat nu in de definitieve tekst van de motie centraal dat er een andere subsidiestructuur voor dorps- en buurthuizen moet komen, waarbij maatwerk en accentverschuiving van ‘steen gesubsidieerd’ naar ‘activiteit gesubsidieerd’ de uitgangspunten zijn. De motie wordt komende donderdag in de gemeenteraad behandeld.