Door op 21 oktober 2014

Koopkrachttegemoetkoming 2014

Het kabinet heeft begin dit jaar besloten om burgers met een laag inkomen extra financieel te ondersteunen. Hiermee wil het kabinet eenmalig het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 verzachten.

Afgelopen vrijdag gaf staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startschot voor de campagne ‘koopkrachttegemoetkoming’.

Om zoveel mogelijk mensen te informeren over de compensatie van het koopkrachtverlies wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook gemeenten ondersteunen bij het bereiken van hun eigen inwoners. Hiervoor is campagnemateriaal en zijn communicatiemiddelen vanuit het Rijk beschikbaar, zoals posters en social media berichten.

Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag inkomen kunnen de koopkrachttegemoetkoming aanvragen. Alle informatie is hier te vinden.

In 2014 zijn de volgende bedragen beschikbaar:

  • €100 voor samenwonenden/gehuwden
  • €90 voor een alleenstaande ouder
  • €70 voor een alleenstaande.

De PvdA acht het van waarde om het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 te verzachten. We zijn blij dat iedere gemeente dit extraatje kunnen geven aan mensen die minder te besteden hebben.

We streven er ook naar dat de gemeente Roosendaal zoveel mogelijk mensen zal bereiken om zo de koopkrachttegemoetkoming beschikbaar te stellen. Navraag bij de afdeling Sociale Zaken afgelopen week leverde op dat de gemeentelijke organisatie nog niet bekend was met deze koopkrachttegemoetkoming, ook op de gemeentelijke website is niets hierover te vinden.

De gemeente Breda en Tilburg communiceren al wel actief over deze koopkrachttegemoetkoming. In deze gemeenten krijgen inwoners die een uitkering of bijzondere bijstand ontvangen, automatisch de tegemoetkoming op hun rekening gestort. Dat geldt ook voor mensen met kwijtschelding gemeentelijke belastingen of inwoners die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering minima. Anderen kunnen via de website van het Ministerie checken of ze voor de tegemoetkoming koopkracht in aanmerking komen. Beide gemeenten communiceren hierover actief middels de inzet van de communicatiemiddelen van het Rijk.

Gelet hierop hebben we het college van B&W gevraagd om hier actief over te communiceren en de koopkrachttegemoetkoming in te zetten voor de minima in Roosendaal. We hebben hierover de volgende vragen gesteld:

  1. Op welke wijze gaat u om met de koopkrachttegemoetkoming voor onze inwoners?
  2. Op welke wijze gaat u communiceren over de koopkrachttegemoetkoming richting onze inwoners, om zo veel mogelijk inwoners die er recht op hebben te bereiken en te berichten wat zij moeten doen om voor de koopkrachttegemoetkoming in aanmerking te komen?

Deze vragen zullen uiterlijk in de komende gemeenteraadsvergadering van 29 oktober worden beantwoord.