Door op 23 maart 2017

Kinderarmoede daalt niet, roer moet echt om

Ondanks forse inspanningen van de overheid en van maatschappelijke organisaties lukt het niet om armoede onder kinderen terug te dringen. Het beleid moet drastisch veranderen. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in het Advies Opgroeien zonder armoede, waar de PvdA en GroenLinks ook voor pleiten.

Het SER constateert onder andere dat ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent) blijft. Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Werk is dus niet altijd een garantie tegen armoede. Bij gemeenten wordt geconstateerd dat werkende minima nauwelijks worden bereikt met de voorzieningen.

Wat de PvdA en GroenLinks betreft moet Roosendaal direct aan de slag met de aanbevelingen van de SER. Zeker nu wij van mening zijn dat de hardwerkende Roosendaler iedere steun verdient. Wij pleiten lokaal al jaren voor de bestrijding van armoede, met een bijzondere aandacht voor kinderen. Recent, tijdens de begrotingsbehandeling, is onze motie geen kind mag opgroeien in armoede, nog unaniem aangenomen.

Als reactie op deze motie heeft het college van B&W onlangs aangegeven dat er voor de bestrijding van armoede onder kinderen in 2O17 een totaalbedrag beschikbaar is van € 729.868,-. Onder de naam “Kindpakket Roosendaal” wordt er nu een bedrag van € 372.000,- ingezet voor een zevental activiteiten:

  • Regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs.
  • Gemeentelijke subsidiebijdragen: Stichting leergeld; Stichting Paul en Jeugdcultuurfonds Brabant.
  • Gemeentelijke subsidie voor maatschappelijke initiatieven armoedebestrijding bij kinderen via WijZijnTraverse.
  • Preventieproject financieel spreekuur ROC.
  • Preventieproject MoneyWays Schooljaar 2017-2018.
  • Voorlichtingscampagne over de minimavoorzieningen in Roosendaal.
  • Een aanvullende vergoeding peuterspeelzaal.

De gemeente laat dus op dit moment nog € 357.868,- op de plank liggen en daarnaast ligt er bijna 8 miljoen euro op de plank als reserve in het sociaal domein waar nog geen bestemming voor is gevonden. De PvdA en GroenLinks menen derhalve dat de aanpak van armoede prioriteit verdient rekening houdende met de aanbevelingen van de SER. Wij hebben daarom verantwoordelijk wethouder van Poppel (SP) aangespoord om over te gaan tot actie en de aanbevelingen direct over te nemen en te verwerken in het gemeentelijk beleid met een daarbij behorende besteding van de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn en dus de armoede effectief te bestrijden.