Door op 22 april 2015

Kansen voor Kalsdonk: goede leerschool voor inzet wijken en dorpen

In 2010 ontvingen de gemeente Roosendaal en woningcorporatie AlleeWonen een miljoen euro subsidie van het toenmalige ministerie van VROM voor het programma Kansen voor Kalsdonk. Doel hiervan was en is om de wijk leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Uit de evaluatie van het programma Kansen voor Kalsdonk blijkt dat het een heel veelzijdig programma geworden is dat werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid, aan het verbeteren van de communicatie met en tussen buurtbewoners; aan het aanscherpen van de sociale controle in de wijk. Daarnaast vond er een project plaats dat jongeren motiveert om te werken aan een goed toekomstperspectief. En dan hebben we natuurlijk het al breed besproken project Pius X dat een ruimte biedt aan een door burgers opgezet project De Ruilwinkel. Alle projecten zijn van maatschappelijke waarde. Ze zijn in ieder geval ontstaan vanuit de motivatie de leefbaarheid te verbeteren. Het ene project is meer van maatschappelijke waarde dan het andere. De Ruilwinkel heeft aangetoond dat sommige initiatieven zich kunnen ontwikkelen als vliegwiel, als een soort spin in het web die allerlei mensen, organisaties en oplossingen verbindt. Daarom kunnen wij de stichting De Ruilwinkel en het werk van de projecttrekkers betitelen als een hoogstandje waar het de maatschappelijke meerwaarde betreft.

Het programma kansen voor Kalsdonk is een leerschool voor de weg die wij willen ingaan met de startnotitie Vitale wijken en dorpen. We kunnen door het programma goed te analyseren er de krenten uitpikken die we voor de andere wijken en dorpen weer in kunnen zetten. Ook al verschillen de behoeften tussen wijken, onder meer vanwege bevolkingssamenstelling, historie en voorzieningenniveau, voor ieder wijk of dorp valt er wel iets uit te halen. In het programma Kansen voor Kalsdonk zien we dat het naast het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in het sociaal domein ook andere sectoren als ruimtelijke ordening, integratie, veiligheid en economie raakt, waardoor het welslagen van de startnotitie vitale wijken en dorpen nog van groter belang wordt.

Het doel van de evaluatie Kansen voor Kalsdonk was een antwoord te geven op de vraag of er nog inzet van de resterende middelen van Kansen voor Kalsdonk nodig is en op welke wijze goede initiatieven zijn of nog kunnen worden geborgd. Bij de beoordeling van de evaluatie is het uitgangspunt gehanteerd dat de wijk Kalsdonk na het beëindigen van het programma geen uitzonderingspositie meer heeft ten opzichte van andere wijken en zijn steeds de volgende specifieke vragen beantwoord:

  1. Past het project binnen de lijn van bestaand beleid en/of reguliere afspraken en projecten?
  2. Kan het project, na afloop van het programma, zelfstandig voortgezet worden?

Het zelfstandig kunnen voortzetten is bij aanvang van ieder project ook het uitgangspunt geweest anders werd het project niet opgestart.

De PvdA kan op hoofdlijnen instemmen met het raadsvoorstel wat hierbij hoort, maar naar onze mening blijkt uit de evaluatie nog onvoldoende of dit voor het komende jaar voor de projecten die doorgang vinden geldt. Wij zijn wel van mening dat het voor de gemeenteraad van belang is om eerst een onderbouwing te krijgen van de wethouder voor de toekenning van budgetten alvorens daar een goedkeuring voor te kunnen geven. Wij gaan als raad per slot van rekening over de budgetten. Daarvoor hebben we een amendement ingediend die ook is aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad. Ook steunen we het behoud van de Ruilwinkel, waarvoor een motie door de Nieuwe Democraten werd ingediend. Deze motie kreeg enkel steun van de VLP en onze fractie.