Door op 7 januari 2015

Hulpbehoevenden senioren en keukentafelgesprek over veranderingen in hun hulp

Het is 2015. Vanaf nu heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden dan een week geleden. Een belangrijke verantwoordelijkheid is een groot deel van de zorg voor hulpbehoevende inwoners.

Net als voor de andere gedecentraliseerde beleidsterreinen is er voor deze hulp minder budget beschikbaar.

De afgelopen periode is men gestart met het nieuwe fenomeen ‘keukentafelgesprekken’. Op basis van deze gesprekken moet blijken wat de personen zelf kunnen met betrekking tot hun zorg en huishouding, waarvoor zij hun omgeving in kunnen zetten en wat de zorgbehoevenden zelf niet kunnen (organiseren) hetgeen dus een taak van de gemeente blijft.

Uit een enquête van de seniorenorganisatie ANBO blijkt dat ongeveer driekwart van de thuiswonende hulpbehoevende senioren nog geen keukentafelgesprek heeft gehad met de gemeente over de mogelijke aanstaande veranderingen in de hulp die zij gaan ontvangen. Ook blijkt de communicatie rond de wijzigingen in de hulp bij de huishouding niet overal in Nederland goed in gang te zijn gezet. De PvdA vindt het belangrijk dat zorgbehoevende senioren niet in onwetendheid blijven over hulp.

De PvdA Roosendaal heeft daarom vragen gesteld aan het Roosendaals College van B&W:

1. Kunt u aangeven hoe groot het percentage Roosendaalse thuiswonende hulpbehoevende senioren is dat nog geen keukentafelgesprek heeft gehad over de mogelijke veranderingen in hun hulp?

2. Als (een deel van) deze gesprekken nog plaats moeten vinden wanneer staan deze dan ingepland?

3. Kunt u aangeven hoe groot de groep is die wel al een uitnodiging heeft gehad om zo’n gesprek op korte termijn te voeren?

4. Heeft de gemeente al met de betreffende doelgroep gecommuniceerd over de wijzigingen in de hulp bij de huishouding?

5. Zo nee, staat dit wel op de planning en wanneer zal dit dan gaan plaatsvinden?

De antwoorden volgen uiterlijk in de Commissie Omgeving van 21 januari a.s.