Door op 8 oktober 2015

Huisvesting arbeidsmigranten Bergrand

Wij hebben kennis kunnen nemen van het bericht dat een Roosendaals uitzendbureau het kantoorpand aan de Bergrand 230 wil transformeren in 88 slaapplaatsen voor arbeidsmigranten.

Woensdag 7 oktober jl. heeft de initiatiefnemer zijn plannen toegelicht in een informatiebijeenkomst voor omwonenden. De aanwezigen gaven aan dat zij vinden dat er met name een rol is weggelegd voor de gemeente. Van belang is met name dat het nieuwe beleid als opgenomen in de woonagenda t.a.v. het huisvesten van arbeidsmigranten goed moet worden gecommuniceerd richting de bewoners. Zeker als men in beeld heeft wat mogelijke locaties zijn. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten heeft de gemeente immers als actiepunt opgenomen om samen met marktpartijen, grondeigenaren en uitzendbureaus voor minimaal 420 personen extra woningen realiseren. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar mid-stay in bestaand (leegstaand) vastgoed. De voorkeur gaat uit naar meerdere locaties verspreid over de stad.

De aanwezigen uiten verder hun zorgen over de ligging van het pand aan de Bergrand, op zeer korte afstand van het spoor. Ook lijkt de voorgenomen huisvesting in strijd met de vastgestelde nota arbeidsmigranten, aldus een van de aanwezigen. Het parkeerprobleem in de wijk werd nog aangevoerd. De huidige norm 1 plaats per kamer, hotelnorm, kan voor dit soort voorzieningen niet gelden, omdat het aantal auto’s veel hoger zal liggen en alleen uitgeweken kan worden naar de aanpalende wijk, De gemeente zou een hogere norm moeten hanteren.

De PvdA gaat ervan uit dat de gemeente, en met name de verantwoordelijk wethouder, een goede en duidelijke informatiebijeenkomst gaat organiseren. De gemeente gaf aan dat er nog geen formeel verzoek door de initiatiefnemer is ingediend voor een omgevingsvergunning om de huisvesting mogelijk te maken. Ons lijkt het derhalve zaak om met alle betrokken partijen te komen tot een goede communicatie, duidelijkheid geven over plannen en als gemeente dus regie nemen. We blijven deze kwestie nauwlettend volgen.

De PvdA heeft al in 2014 immers ook een plan gelanceerd om arbeidsmigranten fatsoenlijk te huisvesten. Dit omdat iedereen die hier komt werken een goed dak boven zijn of haar hoofd verdient en omdat niemand de dupe mag zijn van woonoverlast die door uitbuiting wordt veroorzaakt. Wat ons betreft nemen daarom de volgende maatregelen:

  1. We spreiden de huisvesting van arbeidsmigranten.

We voorkomen dat arbeidsmigranten zich concentreren in kwetsbare wijken of kleine dorpskernen. Gemeentes krijgen via de huisvestingswet de bevoegdheid om concentratie te voorkomen. Buurgemeentes moeten daarbij ook een deel van de opgave voor hun rekening nemen.

  1. Meer flexibele woonhotels op locatie.

Als de vraag naar arbeidsmigranten tijdelijk is, dan is het slimmer om op locatie vlakbij de (bouw)klus een woonhotel te bouwen dat gedurende de periode van hetproject meegaat. Ruimtelijke regels die  belemmerend werken, moeten daar waar mogelijk worden weggenomen waardoor maatwerk mogelijk is. Nadat de klus is afgerond verdwijnt deze tijdelijke huisvesting.

  1. We voorkomen overbewoning.

Overbewoning moet worden voorkomen. Door per 12 vierkante meter maximaal één bewoner per woning toe te staan voorkomen we overbewoning en huisjesmelkerij.

  1. Goede registratie van tijdelijke arbeidsmigranten.

Rotterdam en de gemeente Westland maken reeds gebruik van het recht om het woonadres van arbeidsmigranten te registreren. Een goede registratie is ontzettend belangrijk om malafide uitzendbureaus en kwaadwillende pandjesbazen aan te pakken en om overbewoning en woonoverlast te verminderen. De PvdA wil dat alle gemeentes aan de slag gaan met sluitende registratie van tijdelijke arbeidsmigranten.

  1. Informatiepunten voor arbeidsmigranten.

In gemeentes waar veel arbeidsmigranten uit vooral Midden- en Oost-Europa werken en wonen, wil de PvdA dat er informatiepunten komen voor arbeidsmigranten. Deze informatiepunten voorzien in gerichte informatie over de rechten en plichten van arbeidsmigranten en het aanbod van Nederlands taalonderwijs.

  1. Een harde scheiding tussen werkcontract en wooncontract.

De werkgever mag niet tegelijk de huurbaas zijn. De goede werkgevers nagelaten gebeurt het te vaak dat dit leidt tot misbruik van de machtspositie van de werkgever danwel huurbaas. Dit scheiden we dus strikt van elkaar.

  1. Verplicht kwaliteitseisen voor aanbieders van tijdelijke huisvesting.

We stellen wettelijke minimumeisen aan tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Het bestaande keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) dient als basis en moet verplicht worden voor alle aanbieders van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

  1. Huurbescherming voor tijdelijke huur.

Het huidige keurmerk ziet nu alleen toe op basiskwaliteit van de huisvesting, niet op de huurprijs. In het keurmerk nemen we ook maximumnormen voor de huurhoogte op om te voorkomen dat malafide huisbazen snel geld verdienen over de rug van arbeidsmigranten.