5 oktober 2017

Het Roosendaals onderwijs

Vandaag is het actie. De PvdA steunt de leraren bij hun acties vandaag. De scholen zijn een dag dicht, de leraren staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. En dat is niet voor niets.

Elke dag brengen ouders hun kinderen naar school, om ze in het volste vertrouwen achter te laten bij de juf of meester van hun kinderen. Daar hoort een fatsoenlijk salaris bij. En minder administratief werk, zodat meer tijd voor de kinderen overblijft. Mede dankzij de eerdere acties van PO in Actie gaan de lonen al in 2018 omhoog, maar dat is slechts een eerste stap. De PvdA Roosendaal steunt dan ook de leraren bij hun acties op 5 oktober.

Ook in Roosendaal strijden we al jaren voor goed onderwijs in goede gebouwen.

Zo kreeg onlangs het voorstel om de Roosendaalse scholenstichtingen in het voortgezet onderwijs OMO en SOVOR zelf het beheer van de geldpot voor huisvesting te voeren onze steun.

Voor de zomer hebben we ook het Roosendaals college van B&W verzocht om te investeren in het onderwijs.

Zo pleiten we ook voor een succesvolle doordecentralisatie onderwijshuisvesting primair onderwijs, waarbij er wat ons betreft geld wordt vrijgemaakt voor de vorming van integrale kindcentra.

Naast deze stimulans kan er breder als lokale overheid geïnvesteerd worden in het onderwijs. Dit kan via bijvoorbeeld extra leraren, een conciërge op iedere school, extra activiteiten om de lessen te verbeteren, groene schoolpleinen, voldoende stage- en leerwerkplaatsen.

Helaas kreeg deze oproep geen meerderheid in de gemeenteraad en nu blijkt ook dat in de gemeentebegroting 2018 geen investeringsruimte is vrijgemaakt om in het basisonderwijs te investeren.

Dit bevreemdt ons omdat het college van B&W keer op keer heeft aangegeven dat ook de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting in het basisonderwijs deze bestuursperiode, dus ruim voor de verkiezingen van maart 2018 zou worden geregeld. De gesprekken en onderhandelingen hierover lopen immers al vele jaren.

Gelet hierop hebben we de volgende vragen gesteld aan verantwoordelijk onderwijswethouder Verbraak (CDA) en de wethouder van financiën, Theunis (Roosendaalse Lijst):

  1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de doordecentralisatie onderwijshuisvesting basisonderwijs en kunt u uw eerdere toezeggingen waarmaken dat dit geregeld is en besluitvorming door de gemeenteraad zal plaatsvinden voor maart 2018?
  2. Kunnen we concluderen dat de doordecentralisatie onderwijshuisvesting geen extra investeringen met zich meebrengt als bij de doordecentralisatie onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs (4.100.000,-) nu er geen investeringsruimte hiervoor is opgenomen in de gemeentebegroting 2018 en de meerjarenbegroting?

Onlangs heeft KPO Roosendaal een projectvoorstel ingediend bij de gemeente voor een nieuw schoolgebouw in Wouw. KPO Roosendaal geeft aan dat de gemeenteraad hierover in het najaar een besluit dient te nemen. In het Strategisch huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 2014-2020 is deze ontwikkeling echter niet opgenomen.

  1. Kunt u ons berichten over dit projectvoorstel en gaat u dit najaar de gemeenteraad een raadsvoorstel voorleggen conform de wens van KPO Roosendaal om te komen tot een nieuw schoolgebouw in Wouw?
  2. Kunt u, voor de volledigheid, een overzicht geven van wat er uit het Strategisch huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 2014-2020 is gerealiseerd en nog moet worden gerealiseerd?
  3. Is de wens van het KPO Roosendaal voor u aanleiding om het Strategisch huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 2014-2020 up te daten en zijn er vanuit de onderwijsbesturen ook nog nieuwe wensen die niet voorzien waren in het oorspronkelijke Strategisch huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 2014-2020?