Door Karim Ahlalouch op 10 december 2018

,,Het gaat zo slecht nog niet”

Met de zin ,,het gaat zo slecht nog niet”, begint onze burgemeester zijn inleiding in het actieplan integrale veiligheid 2019. De cijfers onderstrepen dit gedachtegoed, echter is veiligheid meer dan cijfers. 

De misdrijven zijn de afgelopen jaren gestaag afgenomen en er wordt iedere dag keihard gewerkt aan een veilig en leefbaar Roosendaal. Wat de PvdA betreft is veiligheid een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige buurt kunnen mensen niet leven, kinderen niet spelen of ondernemers niet werken.

We onderschrijven het plan voor de regio (IVP De Markiezaten) en juichen het voornemen toe dat met 8 gemeenten vanaf 2019 een gezamenlijk onderzoek en analyse uit zal worden gevoerd om een betrouwbaar beeld met een gedegen veiligheidsanalyse voor het district, de basisteams en de gemeenten te krijgen. Om vervolgens de prioriteiten en inzet te kunnen verleggen dan wel bij te stellen.

Lokaal wil onze fractie de positieve elementen blijven benoemen als het gaat om de integrale veiligheid, maar we sluiten niet onze ogen voor het toenemend aantal incidenten van bezit en gebruik van illegale (vuur)wapens en het daarbij behorende geweld in onze gemeente. De schietincidenten van het afgelopen jaar tasten ons veiligheidsgevoel ernstig aan en zet Roosendaal natuurlijk niet goed op de kaart. De betrokken buurtbewoners zijn de schrik nog steeds niet kwijt. Wel prijzen we de wijze waarop de driehoek (burgemeester, politie, openbaar ministerie) hier direct op heeft ingespeeld. Maar er blijft werk aan de winkel.

Een aandachtspunt is de ondermijning. Ondermijning is het sluipend bederf van onze samenleving. Al onze structuren worden er door aangevreten en het gevoel van veiligheid verzwakt. De vermenging van de onderwereld in de bovenwereld is minstens zo gevaarlijk als de traditionele criminaliteit. Elke vorm van criminaliteit is ontwrichtend. Maar er is een verschil tussen de traditionele misdaad en de hedendaagse ondermijning. Onze fractie is echter terdege van bewust dat wat in 30 jaar is gecreëerd niet opgelost kan worden in 30 maanden!

De verantwoordelijke minister onderkend de urgentie en stelt extra middelen beschikbaar om tot actie over te gaan.

Zichtbaarheid en bewustwording zijn in dit alles de kernwoorden. Immers anonimiteit vormt de ideale voedingsbodem voor het veelkoppig monster dat ondermijning heet. Onze fractie steunt het voornemen om het bestuur en ambtelijke organisatie te trainen op dit thema. Los van onze medewerkers zijn er ook andere doelgroepen die in belangrijke mate bij kunnen dragen aan het voorkomen of terugdringen van georganiseerde criminaliteit of ondermijning. Te denken valt aan pandeigenaren, die (al dan niet bewust) criminelen kunnen faciliteren door panden aan hen te verhuren. Ook blijkt dat agrariërs regelmatig benaderd worden door criminele groeperingen. We maken deze specifieke doelgroepen bewust van verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning en bieden hen handreikingen om zichzelf hier weerbaar tegen te maken.

In een rondgang met onze BOA’s werden we geconfronteerd met het feit dat woningen die volgens onze systeem leeg zouden zijn wel degelijk bewoont waren. In een leegstaand pand rijp voor de sloop troffen we 7 mensen aan. De louche huurbaas ontvangt maandelijks ruim €2000 aan huurpenningen. De erbarmelijke omstandigheden waaronder de huurders verblijven is met geen pen te beschrijven!

Deze illegale bewoning is een veelkoppig monster. Het kent verschillende verschijningsvormen en staat meestal niet op zichzelf; het is een voedingsbodem voor uitkeringsfraude, overlast en criminaliteit. Illegale bewoning vindt plaats op recreatieterreinen en in bedrijfspanden. Maar ook in (onderverhuurde) woningen waar teveel mensen wonen, terwijl ze daar niet ingeschreven staan. Een deel van de illegale bewoning komt in beeld, omdat mensen zich op dat adres inschrijven. Een ander deel schrijft zich niet in. We hebben een gedegen aanpak op de verschillende vormen van illegale permanente bewoning. Dit doen we door kordate controles op locatie en door goede handhaving nadien. We moeten hierin een strikte lijn hanteren.

Onze fractie wil een einde maken aan deze toestanden en overweegt een motie dan wel amendement in te dienen tijdens de komende raadsvergadering waarbij we het volgende gerealiseerd willen hebben:

  1. Toevoegen van een BRP (Basis Registratie Persoon) ambtenaar aan onze BOA team.
  2. Alle panden bestemd voor verhuur dienen vergund te worden.
  3. Installeren van een (digitaal) nachtregistratie voor deze panden.

Verder vraagt onze fractie ook aandacht voor de drugsaanpak in onze gemeente. Wat is het effect van het sluiten van panden en zijn we op de goede weg naar aanleiding van de 10 aanbevelingen die zijn gedaan in de Drugsmonitor 2016.

Karim Ahlalouch

Karim Ahlalouch

Mijn naam is Karim Ahlalouch; 42 jaar getrouwd en 3 kinderen. Woonachtig in Roosendaal sinds 1983 en lid van de PvdA sinds 2002. In de Roosendaalse multiculturele samenleving wil ik graag een bruggenbouwer zijn tussen de verschillende oevers. Een Roosendaal waarin iedereen zekerheid heeft over een goed bestaan is mijn doel. Mijn speerpunt: De Buurt

Meer over Karim Ahlalouch