Door op 20 mei 2013

Groen en Grijs: Verbindend Beheren

Een mede door de PvdA fractie ingediende motie ‘samen werken aan grijs en groen’ tijdens de raadsvergadering van 8 november 2012 heeft geleid tot de conceptnota Verbindend Beheren.

De nota gaat over de wijze waarop de gemeente omgaat met het beheer van onze openbare ruimte, o.a. de wegen, de straten, verkeersvoorzieningen, straatverlichting en het groen in de wijken en dorpen.

Wethouder Adriaansen gaf bij de behandeling van deze nota aan dat er in wordt gestoken op meer maatwerk en dat het de bedoeling is dat bewoners meedoen in het beheer van hun woonomgeving, hiermee zal de openbare ruimte beter gaan aansluiten bij de behoeften van de buurt. Betrokkenheid, ondernemerschap en solidariteit zullen belangrijker worden dan het streven naar een uniform kwaliteitsprofiel, terwijl de gebruikswaarde en de sociale functie van de openbare ruimte toeneemt. Met de nieuwe manier van werken (buurtteams, buitenmakelaars en intensievere samenwerking met partners) wordt vormgegeven aan de vorm en de inhoud die mede door de PvdA is ingezet.

De PvdA heeft wel nog extra aandacht gevraagd dat de kwaliteit van de openbare ruimte op orde blijft. Wat ons betreft samen werken met partners, buurt- en wijkbewoners om juist met minder middelen juist meer of op z’n minst hetzelfde kwaliteitsniveau te bereiken. We worden in deze tijden gedwongen om creatief om te gaan met de financiële ruimte. Verder verbinding ook met werkzoekenden uit de kaartenbak van sociale zaken, inzet op taken in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij het onderhoud aan het groen in onze gemeente, om zo ook de budgetten van de gemeente te kopppelen. Heb wel vertrouwen om met minder toch meer te kunnen, burgerkracht!